Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 11 oktober

9.30 uur prop. N.C. van der Voet, Veenendaal

14.30 uur ds. J. Brouwer, Veen

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

Tijdens de dienst is er zondagsschool in De Ark. De kinderen kunnen er voorafgaand aan de dienst heen gaan.


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.75:1a, midden-/bovenbouw: Ps.99:2a


Collecten:

Op het collecterooster staat een extra collecte vermeld voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Club:

De kinderclub komt bij elkaar op vrijdag 9 oktober om 19.00 uur. Allemaal een fijne avond toegewenst.


Catechese:

Ook op dinsdag 13 oktober is iedereen van 12 jaar en ouder welkom bij de catechese, tussen 19.00 en 20.00 uur in De Ark.

Kerkenraad:

Op woensdag 14 oktober vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in De Ark. Naast alle zaken rondom de ‘coronakerk’, overlegt de kerkenraad ook verder over het beleidsplan 2020-2024. Inmiddels is een deel daarvan gereed of in voorbereiding. Tijdens de gemeenteavond op 18 november willen we het graag aan de gemeente voorleggen. Alleen… kan die gemeenteavond doorgang vinden? Ook daarover is geen zekerheid. Wij houden u op de hoogte.


Opening winterwerk:

De maatregelen van de overheid hebben inmiddels de berichten van vorige week ingehaald. We hebben besloten om de startzaterdag niet door te laten gaan. Op de startzondag zorgen we dat de kinderen aan de slag kunnen met het jaarthema ‘Goed om te horen!’ Verder wordt gezorgd voor koffie, thee en fris na de dienst en een veilige plek om over het jaarthema, dat ook het thema van de preek is, door te praten. Welkom!


Tenslotte

Het is niet de eerste keer dit jaar dat je bij jezelf denkt: hoe nu verder? De overheid spreekt over ‘een tweede golf’ en kondigt verscherpte maatregelen aan, ook voor de kerken… Intussen staat de regio Midden-Brabant nog altijd op het laagste dreigingsniveau. Maar herinneringen aan maart/april komen boven.

Hoe verder? Ook als je kinderen en ‘personeel’ niet meetelt, is 30 mensen per dienst niet veel. En toch: als er twee diensten per zondag zijn, zou een prachtige verdeling kunnen ontstaan. En als er méér behoefte is in de gemeente om een eredienst bij te wonen, zou een derde dienst ook nog mogelijk zijn. Dat heeft afgelopen zondag ons geleerd…

Hoe verder? We zullen ontwikkelingen gedurende deze week afwachten. Wanneer zich grote wijzigingen voordoen, zal dat via allerlei middelen met de gemeente gedeeld worden. Vooralsnog kan iedereen gewoon inschrijven voor de diensten van a.s. zondag.

Hoe verder? Dat is ook een heel persoonlijke vraag. De crisis die wij beleven, stelt ons voor grote vragen: wie zijn we eigenlijk, en wie willen we zijn als kerk, gemeente, christenen? Hoe staat het met het geloof, met de passie voor de zaak van God? Hebben wij de Heere Jezus nu nodig, meer dan een jaar geleden? Of is de coronacrisis ook een geloofscrisis?  President Trump zei na terugkeer uit het ziekenhuis: ‘Wees niet bang, want wij hebben de beste dokters en de beste medicijnen’. Is dat nu onze enige zekerheid? Dan zijn we arm, geestelijk arm. Laat het zo niet zijn. Want wij hebben dit houvast: dat wij de beste Heere hebben. Vrees niet, zegt Hij, de haren van uw hoofd zijn geteld. Wees niet bang, Uw Vader weet wat u nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en alle (!) andere dingen zullen u erbij gegeven worden. Dat is pas troost! Daarmee kúnnen wij verder en gáán wij verder.

Deze week verblijf ik weer drie dagen in Huissen (in de buurt van Arnhem) vanwege nascholing. Zondag zullen gastvoorgangers de diensten leiden. Ik hoop voor te gaan in Yerseke en Besoyen. Een gezegende zondag toegewenst.

Ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom