Wie zijn we?

Wij zijn de Hervormde Gemeente van ‘s Gravenmoer. De gemeente heeft in 1578 haar eerste predikant gekregen en bestaat inmiddels ongeveer 440 jaar.

De gemeente heeft een kerkenraad van acht ambtsdragers.

De activiteiten in de gemeente bestaan naast de erediensten ondermeer uit de zondagsschool, de catechese, belijdeniscatechese, het jeugdwerk, een themakring voor jong volwassenen, een bijbelkring, de vrouwenvereniging, gemeenteavonden en contactmiddagen. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website.

De gemeente vervult een streekfunctie met een aantal leden uit omliggende plaatsen Onze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We behoren binnen de PKN tot de gemeenten die zich rekenen tot de Hervormd-Gereformeerde traditie. Elke zondag komen we twee keer bij elkaar voor de erediensten, maar ook op de christelijke feest- en gedenkdagen, oudejaarsavond, nieuwjaarsmorgen en bid- en dankdag zijn er erediensten.. U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen, ons daar te ontmoeten en zo te leren kennen.

Tijdens de erediensten worden psalmen gezongen uit de berijming van 1773 en wordt er gelezen uit de Herziene Statenvertaling (HSV).

Tijdens bijzondere erediensten zoals op tweede paasdag en de middagdiensten van de bid- en dankdag worden er naast de psalmen ook andere verantwoorde (bijbelse) liederen gezongen.

Wat geloven we?

Wij geloven dat alleen God de werkelijkheid van het kwaad aankan en dat Hij in Jezus Christus de overwinning daarover behaald heeft. De verlossing die Hij bewerkte zal eenmaal wereldwijd openbaar komen. Nu al wil Hij ons door de Heilige Geest onderdanen maken van Zijn Koninkrijk. Wij geloven /ervaren de roeping om een gemeente te zijn die leeft uit de genade van God en zoekt te blijven in de liefde van Jezus Christus. Wij spannen ons in zodat mensen Jezus vinden, Jezus volgen, Jezus verkondigen.
Een gemeente die zich verdiept in Gods Woord en in de kracht van de Heilige Geest wil groeien. Dit gebeurt door geloof, gebed, gemeenschap, getuigenis en dienstbetoon.
Dit alles tot eer van God.

Vinden, volgen, verkondigen

Vanuit de kern, de prediking van de verzoening wil de gemeente open, gastvrij en wervend zijn. Zij wil een gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, zich welkom, opgenomen en gekend weet.
Alleen wie Jezus Christus vindt, is een christen in de diepste zin van het woord. Het werk in de gemeente is erop gericht dat mensen persoonlijk Jezus Christus vinden. Dit leidt tot discipelschap (volgen) waarbij er sprake is van groei in geloof, gebed, onderlinge liefde en medeverantwoordelijkheid.
Het vinden en volgen van Jezus Christus wekt het verlangen dit te verkondigen door een levende getuige te zijn van Hem in deze wereld. Dit getuigen gebeurt dichtbij en ver weg door evangelisatie en daadwerkelijke hulp aan de naaste. Dit alles tot eer van God en met als doel dat ook andere mensen de drie-enige God zullen vinden, volgen en verkondigen.

Gemeentezijn

 • Wij willen een Bijbelgetrouwe gemeente zijn, die van harte luistert naar heel de Schrift.
 • Wij belijden ons geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk:
  • de apostolische geloofsbelijdenis,
  • de geloofsbelijdenis van Nicea
  • en de geloofsbelijdenis van Athanasius
 • De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie, trouw zijn aan en luisterend naar de drie formulieren van enigheid:
  • Nederlandse Geloofsbelijdenis,
  • Heidelbergse Catechismus en
  • Dordtse Leerregels
   en zo haar plaats innemen in de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Bij alle verscheidenheid van geloofsbeleving die er ook in onze gemeente is, zoeken we naar de eenheid die er is in Christus; dit alles vanuit een diep verlangen naar groei in werfkracht van de gemeente in getuigenis en dienst.
 • Onze wens is het gemeenteleven op te zetten vanuit de geestelijke gaven. Dat wil zeggen dat ons doel is om een ieder op passende wijze in te schakelen in het gemeentewerk in het besef dat alleen zo het lichaam van Christus goed kan functioneren. Het beleid van de kerkenraad in eredienst en vorming en toerusting is erop gericht dat gemeenteleden hun gaven ontdekken en ontwikkelen.

U/jij bent van harte welkom in onze diensten en bij onze activiteiten.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt dan kunnen u en jij natuurlijk altijd contact opnemen met een van de contactpersonen of gebruik maken van het contactformulier op deze website.