Dagelijks woord

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking Anbi gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als Anbi. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Hervormde Kerk van ’s Gravenmoer en haar diaconie.

 

Algemene gegevens:

 

Naam Nederlands Hervormde Kerk ’s Gravenmoer
Adres Kerkdijk 15
Postcode 5109 TL
Plaats ‘s Gravenmoer
Informatie contactpagina
RSIN/Fiscaalnummer:
Kerkrentmeersters 003765374
Diaconie 824102022

De Ned. Hervormde Kerk van  ’s Gravenmoer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut(Kerkorde) van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom woord en sacramenten”( ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Ned. Hervormde Kerk  van ’s Gravenmoer is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de PKN bevat o.a. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken( ordinantie 11, artikel 3).

Doelstelling en visie.

De PKN verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij  gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De PKN is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het woord te horen en te verkondigen.
  • Betrokken in Gods toe wending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Beleidsplan.

Door onze gemeente is een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de organisatie, missie, gemeentezijn, erediensten en pastoraat, catechese en jongerenwerk. Ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn in het beleidsplan opgenomen. Op deze website vindt u het beleidsplan 2008-2012 van onze gemeente ( wordt een dezer dagen geüpdatet). Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-vastgesteld.aspx.

Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van overige medewerkers is geregeld in de “Arbeidsvoorwaarde regeling PKN”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link; www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/paginas/default.aspx. Leden van de kerkenraad, college van kerkrentmeesters en college van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten.

Op deze website wordt de actuele agenda gepubliceerd. Aankondigingen van bijeenkomsten, gespreksgroepen, lezingen, uitnodigingen kunt u hierop vinden. De vele activiteiten worden niet alleen op de website, maar ook via het kerkblad “Voetius” gepubliceerd. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af.

 

Verkorte staat van Baten en Lasten met toelichting.

 

Omschrijving begroting
2018
  realisatie
2017
realisatie
2016
Baten
Baten onroerende zaken 8.750 8.650 7.199
Rente baten en dividenden 8.500 8.663 15.331
Bijdrage levend geld 79.900 80.187 74.806
Door te zenden collecten 1.000 632 1.057
Subsidies 7.375 3.727
Totale baten 105.525 102.860 98.393
 
Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen 23.205 29.660 22.969
Afschrijvingen 1.500 1.500 1.500
Pastoraat 79.305 75.479 72.084
Lasten kerkdiensten 500 619 151
Verplichtingen/bijdragen 4.900 5.372 4.709
Kosten salarissen 350 450 300
Kosten administratie 3.025 2.924 2.988
Rente en kosten bank 500 552 497
Totale Lasten 113.285 116.556 105.197
Saldo baten en lasten -/-      7.760 -/-      14.697 -/-      6.805

 

Toelichting.

Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente. De opbrengst, rentebaten, wordt verkregen uit het uitstaande kapitaal. (probleem rentes gaan alleen nog maar naar omlaag). Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van predikant traktement en aan salarissen etc. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten( zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en kerkelijk werk.

 

Diaconie van de Ned. Hervormde Kerk van ’s Gravenmoer.

 

Doelstelling.

Het college van diakenen zijn vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiele nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken : alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in aanmerking op hulp.

 

Beleidsplan.

Zie algemeen beleidsplan en aanvullingen.

 

Bestuur samenstelling.

De diaconie wordt bestuurd door het College van diakenen. Deze bestaat uit drie personen, voorzitter, secretaris en penningmeester. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris.

Verkorte staat van Baten en Lasten.

 

Omschrijving begroting
2018
realisatie
2017
realisatie
2016
realisatie
2015
Baten  
Opbrengsten bezittingen 31.500 35.750 31.666 36.746
Bijdrage Gemeente leden 6.750 6.050 6.417 5.996
Totale baten 38.250 41.800 38.083 42.742
Lasten
Bestedingen diaconaal werk 23.500 25.400 24.894 31.142
Bestedingen kerkdiensten etc. 349 2.210
Bijdrage andere organisaties 2.350 2.500 2.352 2.391
Lasten diaconale eigendommen 8.200 9.200 10.406 3.867
Lasten beheer en administratie 1.900 2.275 2.034 2.670
Totale lasten 35.950 39.375 40.035 42.280
Saldo baten en lasten 2.300 2.425 -/-     1.952 462

 

Toelichting.

Bij baten zijn de opbrengsten, rentes en opbrengst grond vermeld bij post 1 en de tweede post zijn collectes en door te sturen collectes.

Bij lasten zijn de posten , de uitgaven in de gemeente, regionaal en in de wereld, post 2 zijn de kosten voor catechese etc , post 3 zijn oa quotum diaconie, post 4 zijn kosten pastorie en post 5 zijn beheerkosten en administratie kosten.