Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking Anbi gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als Anbi. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Hervormde Kerk van ’s Gravenmoer en haar diaconie.

Algemene gegevens:

Naam Nederlands Hervormde Kerk ’s Gravenmoer
Adres Kerkdijk 15
Postcode 5109 TL
Plaats ‘s Gravenmoer
Informatie contactpagina
RSIN/Fiscaalnummer:  
Kerkrentmeersters 003765374
Diaconie 824102022

De Ned. Hervormde Kerk van  ’s Gravenmoer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut(Kerkorde) van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom woord en sacramenten”( ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Ned. Hervormde Kerk  van ’s Gravenmoer is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de PKN bevat o.a. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken     (ordinantie 11, artikel 8).

Doelstelling en visie

De PKN verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij  gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De PKN is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het woord te horen en te verkondigen.
  • Betrokken in Gods toe wending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Door onze gemeente is een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de organisatie, missie, gemeentezijn, erediensten en pastoraat, catechese en jongerenwerk. Ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn in het beleidsplan opgenomen. Op deze website vindt u het beleidsplan 2008-2012 van onze gemeente ( wordt een dezer dagen geüpdatet). Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-vastgesteld.aspx.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van overige medewerkers is geregeld in de “Arbeidsvoorwaarde regeling PKN”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link; www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/paginas/default.aspx. Leden van de kerkenraad, college van kerkrentmeesters en college van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

Op deze website wordt de actuele agenda gepubliceerd. Aankondigingen van bijeenkomsten, gespreksgroepen, lezingen, uitnodigingen kunt u hierop vinden. De vele activiteiten worden niet alleen op de website, maar ook via het kerkblad “Voetius” gepubliceerd. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af.

Verkorte staat van Baten en Lasten met toelichting

Omschrijving Begroting 2019 realisatie
2018
  realisatie
2017
realisatie
2016
Baten
Baten onroerende zaken 8.750 7.043 8.650 7.199
Rente baten en dividenden 8.415 8.120 8.663 15.331
Bijdrage levend geld 84.056 76.975 80.188 74.806
Door te zenden collecten 1.040 598 632 1.057
Subsidies 7.375 7.375 3.727
Totale baten 109.636 100.111 101.860 98.393
 
Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen 23.725 26.005 29.660 22.969
Afschrijvingen 1.500 1.500 1.500 1.500
Pastoraat 80.891 84.103 75.480 72.084
Lasten kerkdiensten 510 784 619 151
Verplichtingen/bijdragen 4.998 5.452 5.372 4.709
Kosten salarissen 400 400 450 300
Kosten administratie 3.086 3.101 2.923 2.988
Rente en kosten bank 510 554 553 497
Totale Lasten 115.620 121.899 116.557 105.197
Saldo baten en lasten -/-   5.984 -/-   21.788 -/-   14.697 -/-   6.805

 

Toelichting

Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente. De opbrengst, rentebaten, wordt verkregen uit het uitstaande kapitaal. (probleem rentes gaan alleen nog maar naar omlaag). Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van predikant traktement en aan salarissen etc. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten( zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en kerkelijk werk.

 

Diaconie van de Ned. Hervormde Kerk van ’s Gravenmoer

Doelstelling

Het college van diakenen zijn vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiele nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken : alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in aanmerking op hulp.

Beleidsplan

Zie algemeen beleidsplan en aanvullingen.

Bestuur samenstelling

De diaconie wordt bestuurd door het College van diakenen. Deze bestaat uit drie personen, voorzitter, secretaris en penningmeester. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris.

Verkorte staat van Baten en Lasten

Omschrijving begroting
2019
realisatie
2018
realisatie
2017
realisatie
2016
Baten  
Opbrengsten bezittingen 28.500 27.165 28.082 31.666
Bijdrage Gemeente leden 6.500 5.423 6.338 6.417
Totale baten 35.000 32.588 34.420 38.083
 
Lasten
Bestedingen diaconaal werk 24.250 20.734 34.371 24.894
Bestedingen kerkdiensten etc. 20.000 349
Bijdrage andere organisaties 2.000 1.802 2.069 2.352
Lasten diaconale eigendommen 5.250 6.310 6.411 10.406
Lasten beheer en administratie 2.100 2.413 2.087 2.034
Rente lasten /
bankkosten
 133 –  – 
Overige lasten  657 –  – 
Totale lasten 33.600 52.049 44.938 40.035
Saldo baten en lasten 1.400 -/-    19.461 -/-    10.518 -/-      1.952

Toelichting

Bij baten zijn de opbrengsten, rentes en opbrengst grond vermeld bij post 1 en de tweede post zijn collectes en door te sturen collectes.

Bij lasten zijn de posten , de uitgaven in de gemeente, regionaal en in de wereld, post 2 zijn de kosten voor catechese etc , post 3 zijn oa quotum diaconie, post 4 zijn kosten pastorie en post 5 zijn beheerkosten en administratie kosten.