Regeling voor het in gebruik geven van het kerkgebouw voor andere doelen dan de eredienst

In incidentele gevallen is het mogelijk dat de Hervormde Kerk aan de Kerkdijk in bruikleen wordt gegeven of wordt verhuurd aan derden, met een ander doel dan de gewone erediensten. De kerkenraad hecht eraan dat de activiteiten waarvoor het kerkgebouw gebruikt wordt, niet strijdig zijn met het doel van het gebouw: de Heere God eren en dienen. Daarom wil de kerkenraad in alle gevallen vooraf informatie over en inzage in het programma en de inhoud van de activiteiten. Dit zal vervolgens getoetst worden op de volgende punten:

 1. De inhoud van activiteiten hebben een relatie met het christelijk geloof
 2. In wat gesproken, gezongen of getoond wordt, komen geen uitingen voor van spot met of belediging van God, gelovigen, de kerk of de medemens. Verder zal het scheppingswerk van God, het verzoeningswerk van Jezus Christus en het herscheppend werk van de Heilige Geest niet geloochend of ter discussie gesteld worden.
 3. De inhoud van wat wordt gebracht is niet strijdig met de geboden van God. Het bevat dus geen:
 • Verheerlijking van andere machten of mensen
 • Occulte of paranormale zaken, hekserij of toverij
 • Vloeken of grof taalgebruik
 • Zaken die de heiliging van de zondag niet serieus nemen
 • Uitingen die het gezag van ouders, de overheid of de kerk ondermijnen
 • Haat, geweld, moord en doodslag
 • Dingen die ongeoorloofde vormen van relaties en seksualiteit propageren, accepteren of ingaan tegen de goede zeden
 • Roof, diefstal en fraude
 • Leugenachtigheid en bedrog
 • Propageren van menselijke begeerte, in welke vorm dan ook

In overige gevallen zal op grond van de Bijbel een oordeel gevormd worden door de kerkenraad.

Bij de toetsing van het bovenstaande wordt allereerst gekeken naar de algemene strekking van de uitingen. Dat betekent niet dat details die negatief worden beoordeeld (ook al staan ze in een positief kader) automatisch worden toegestaan.

In alle gevallen zal er overleg gevoerd worden met betrokken partijen. De meerderheid van de kerkenraad neemt de uiteindelijke beslissing.

’s Gravenmoer, januari 2015