Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 11 december, Derde Advent

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

Zondagsschool:

De kinderen gaan na de dienst oefenen voor de kerstfeestviering van de zondagsschool. Tijdens de dienst zijn zij bij ons in de kerk.

Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ’s middags dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Oppas:

Therese Timmermans en Sam Zwart

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.93:4, bovenbouw Ps.113:2

Collecten:

1. Diaconie (avondmaalscollecte, zie hieronder)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

De diaconale collecte is de avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor de Gereformeerde Zendingbond en speciaal voor het project Jongeren uit Zuid-Soedan. De Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan wil graag jongeren en kinderen bereiken met het Evangelie en hen helpen te groeien in hun geloof. Daarnaast is er aandacht voor de genezing van hun trauma’s, die veroorzaakt zijn door het geweld en de uitdagingen in het vluchtelingenkamp. De kerk wil de jongeren, zowel degenen in de kampen als degenen die terug zijn gekeerd naar hun thuisland, hoop geven en hen helpen hun verantwoordelijkheden thuis, in de kerk en in de gemeenschap op zich te nemen. Daarbij is er aandacht voor training in life skills en vakonderwijs. Om deze doelen te bereiken organiseert de kerk trainingen, counselingactiviteiten en sport- en muziekfestivals. Van harte aanbevolen.

Verantwoording:

De opbrengst van de collecten:

Voor diaconale doelen (november): De Herberg € 70,15. GZB najaarscollecte € 39,10. Diaconie € 160,69.

Voor de kerk (november): € 344,66. Instandh. pred.pl. € 65,90.

Verjaardagsfonds over het jaar 2022: € 623,90

De diaconie heeft € 1000 euro overgemaakt voor noodhulp in Oekraïne. Voor de eerste week van 2023 staat er ook een collecte op het rooster t.b.v. Oekraïne.

Kerk doordeweeks

Catechese:

De 16+ groep heeft voor een keer catechisatie op maandagavond, 19.30 uur in de pastorie. De 9-11-jarigen hoop ik dinsdagavond om 18.45 uur te ontmoeten in De Ark.

Rollade-actie:

Op dinsdag 13 december tussen 19.30 en 20.30 kunnen de bestelde rollades enz. afgehaald worden in De Ark. Ook zijn er nog volop kaarten die u op deze avond kunt aanschaffen. Graag tot ziens!

Kerkenraad:

Op woensdag 14 december vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in De Ark. Daarin zullen we onder andere terugkijken op het gesprek dat deze week gevoerd wordt met de classispredikant en de voorzitter van de classis over de samenstelling van de kerkenraad. Met het huidig aantal ambtsdragers is dispensatie (toestemming) van het breed moderamen van de classis nodig om aan de gemeente leiding te geven. We zijn dankbaar dat de leden van het breed moderamen zich op de hoogte komen stellen van het wel een wee van de gemeente en hierin met raadgevingen en gebed komen meeleven. Bid dat de Heere de broeders van de kerkenraad leert dienstbaar leiding te geven, door altijd te zoeken naar wat voor de gemeente in deze tijd heilzaam is.

Vrouwenvereniging Lydia:

Op donderdag 15 december worden de vrouwen om 17.30 uur   in de Ark verwacht. We hopen met elkaar de kerstviering rond het thema Kind, Redder en Koning te houden. We starten met een koffietafel. Hartelijk welkom!

Kerstviering 1:

De kerstviering van de senioren stond gepland op dinsdag 20 december. Door omstandigheden is besloten om de viering een dag later te houden. We nodigen alle senioren van harte uit op woensdag 21 december. De aanvang is 15.00 uur. We sluiten de viering af met een gezamenlijke maaltijd.

Kerstviering 2:

Verschillende kerstvieringen worden weer voorbereid. We hebben daar door Gods goedheid weer alle ruimte voor, in tegenstelling tot voorgaande jaren. In De Geubel zal op woensdagmiddag 14 december een viering zijn. De kinderclub, de vrouwenvereniging, de zondagsschool en de senioren… allemaal delen zij in de blijdschap over de geboorte van Christus. Op kerstavond, zaterdag 24 december is er een zangavond in de kerk. De christelijk gemengde zangvereniging Excelsior zal op verschillende plaatsen kerstliederen zingen.

Tenslotte

Ter overdenking voor de avondmaalsviering van a.s. zondag:

Breek ons, Heer, het brood,
als bij die getrouwen,
die Gij na uw dood
leven deed aanschouwen.
Dat we U kennen mogen.
Open uit den hoge
ons de ogen.

Geen kan waardig zijn,
hoe hij ook verlange,
om in brood en wijn
U, Heer te ontvangen.
Ondoorgrond’lijk wonder:
Gij hebt uit de zonden
ons ontbonden.

God en mens, die gaf
aan het kruis uw leven,
roep ons uit het graf,
dat wij met U leven.
Laat ter bruiloft komen,
door U aangenomen,
al uw vromen.

Vroom… dat betekent oorspronkelijk: flink, dapper. Wie zijn vroom? Degenen die durven belijden dat eigen werken tekortschieten, maar dat Jezus’ werk genoeg is om zalig te worden. Dat mogen we belijden door aan Zijn tafel te komen als Hij ons roept: Kom, want alle dingen zijn gereeed! Een gezegende avondmaalszondag toegebeden.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 4 december, Tweede Advent

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilige Doop & voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk

Zondagsschool:

Alle kinderen mogen de doop van dichtbij meemaken. Na de doop, tijdens het zingen voor de preek, gaan de kinderen naar de zondagsschool.

Orgel:

‘s morgens en ’s middags dhr. Robert Timmermans

Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Oppas:

Liz van Dongen en Nina Boom

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.91:5a, bovenbouw Ps.102:12

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud verwarming

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Weeksluiting:

De bewoners van zorgcentrum De Stroming komen vrijdag 2 december weer samen om 14.30 uur in een dienst. Deze keer hoop ik daarin voor te gaan. We zien uit naar een gezegende ontmoeting rondom het Woord van God.

Bijbelkring:

Hierbij een hartelijke uitnodiging om mee te doen met de bijbelkring, die gehouden wordt op donderdag 8 december om 19.30 uur. We komen samen bij fam. Knaap, Burg. Krijgsmangeerde 42, 4942 AW Raamdonksveer. Uit de eerste Brief aan Timotheüs lezen en bespreken wij hoofdstuk 1:18 tot en met 2:8. Graag tot ziens.

Terugblik:

Op dinsdag 22 november kwamen de senioren weer bijeen in De Ark. Deze keer verwelkomden we dhr. Vonk van Gevangenenzorg Nederland. Vanuit christelijke bewogenheid met de naast zet Gevangenenzorg Nederland zich in voor mensen in detentie, en ook voor wie uit de gevangenis vrijkomen en voor familieleden van (ex-)gevangenen. Medewerkers van Gevangenenzorg lopen als ‘maatje’ mee met gevangenen. Zij zijn vaak een van de weinigen bij wie gevangenen hun hart kunnen uitstorten. Ook helpen zij mee om het leven van iemand (zo mogelijk) weer op de rails te krijgen. We lazen met elkaar uit Mattheüs 25. Bij de zeven werken van barmhartigheid hoort ook het omkijken naar gevangenen. Het confronteert ons ook met de vraag hoe wij staan tegenover degenen die iets dergelijks hebben meegemaakt. Dorothee Sölle maakte ooit het volgende gedicht:

Ik was in de gevangenis,
en jullie hebben je niet om mij bekommerd.
Ik was in de gevangenis,
en jullie hebben mijn gezinsleden genegeerd.
Ik was in de gevangenis,
en jullie hebben je kinderen verboden met mijn kinderen te spelen.
Ik was in de gevangenis,
en kwam weer vrij,
maar door jullie wantrouwen begon de straf pas toen.

Het was een indrukwekkend verhaal van iemand die handen en voeten probeert te geven aan de roeping van God om barmhartigheid te betonen, ook aan hen die straffen over zichzelf heen gehaald hebben. Wilt u Gevangenenzorg steunen, dan kan dat via gevangenenzorg.nl/doneren of IBAN NL61 INGB 0006 3914 16 t.n.v. Gevangenenzorg Nederland.

Rollade-actie:

De bestelformulieren van de rollade-actie kunnen nog tot zondag a.s. worden ingeleverd. Inleveradres: fam. A.A. Colijn, Kerkdijk 17, 06-18422988 of op de tafel achter in de kerk. U kunt nu ook fotokerstkaarten, sinaasappels, mandarijnen en eieren bestellen! Uw bestelling is af te halen op dinsdag 13 december van 19.30 -20.30 in De Ark, Zwaanstraat 4 te ’s Gravenmoer. Deze avond is er ook een tafel aanwezig met fotokaarten (felicitatie, beterschap, blanco, enz.). Er is nu ook een mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. Dit graag vermelden achter op de bestellijst. Heeft u nog vragen bel gerust 06-40205598.


Tenslotte

Vorige week (dinsdag 22 november) vond de doopzitting plaats bij Joeriaan en Arianne van Eersel, Wielstraat 20, 5109 TK. Aanstaande zondagmorgen mag de Heilige Doop bediend worden aan hun zoon Arthur van Eersel. De doop wordt bediend in een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, én in de tijd van Advent. Niets past mooier bij elkaar dan die drie: Advent, Doop en Avondmaal. Zowel de Doop als het Avondmaal staan in het teken van het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. En zowel de Doop als het Avondmaal worden gevierd in de verwachting van Hem die nog eens zal verschijnen. In het gebed bij de Doop bidden wij: dat de gedoopte kinderen eenmaal zonder verschrikking mogen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Bij het Avondmaal horen we Jezus’ oproep: Doe dit totdat Ik kom! De belofte die de gedoopte kinderen meekrijgen, is dezelfde als de belofte die de Heere bij brood en wijn onderstreept: Ik ben de HEERE, Uw God; u zult voor mij een heilig volk zijn, door genade, om Jezus wil. We wensen Joeriaan en Arianne met hun familie een gezegende doopdienst toe. En we wensen elkaar Gods Geest en gunst in de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom