Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 17 oktober

9.30 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Koenraad van Eersel


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ’s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.136:3 en midden-/bovenbouw: Ps.99:8a


Collecten:

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor Project 1027

Veel bewoners van de arme wijk Villa Maria in Lima – de hoofdstad van Peru – leven in extreme armoede. Ze hebben geen toegang tot basisvoorzieningen en goed onderwijs. Bovendien zijn er veel sociale problemen. Om hen te ondersteunen bieden we gezonde maaltijden voor de kinderen in de wijk. 

In 2013 begon ds. Kleinbloesem als zendingswerker van de GZB met evangelisatiewerk in Villa Maria. Inmiddels is er een kleine kerkelijke gemeente. Iedere zondag komen er zo’n 25 kinderen naar de zondagsschool. Thuis krijgen deze kinderen te weinig en vaak ook eenzijdig te eten. Daarom krijgen ze elke zondag een gezonde maaltijd van de kerk, bijvoorbeeld een glas melk/sap, twee broodjes met beleg en fruit. Daarnaast is er voor ieder kind een extra maaltijd rondom Kerst en op de Dag van het Kind. Dan is het pas echt feest!

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, onder vermelding van PE.1.100 en PE.1.101 – Hulp aan arme wijken in Peru. Hartelijk dank!

Verder mag u uw gaven geven voor de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen €10 voor de kerk. Marion van Dongen ontving € 50 t.b.v. de basiscatechese. Hartelijk dank voor deze gaven.


Kerk doordeweeks


Clubwerk:

A.s. vrijdag, 15 oktober, is er weer een clubavond om 19.00 uur in De Ark. Alle kinderen van harte welkom. Het is goed dat jullie elkaar steeds beter leren kennen, want samen sta je sterker, ook in het geloof. Luister goed naar wat je hoort uit de Bijbel en stel maar gerust alle vragen die je hebt. En maak het gezellig met elkaar!


Doopzitting:

Op maandagavond 18 oktober zal er doopzitting zijn om 20.00 uur in de pastorie, Hoofdstraat 2. De Heilige Doop zal op zondag 31 oktober bediend worden aan Sophie van Dortmont en Sepp de Leeuw. Met de ouders, Roel & Lisanne en Yuri & Savannah gaan we maandag (verder) in gesprek over de betekenis van de doop, de christelijke opvoeding en het leven in navolging van de Heere Jezus Christus. We vragen de gemeente om de ouders en hun kinderen in het gebed te gedenken.


Koffie-inloop:

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de koffie-inloop die op dinsdag 19 oktober vanaf 10.00 uur wordt gehouden in de zaal van de Chr. Gereformeerde Kerk aan het Dorpsplein. Na afloop is er gelegenheid om boeken te lenen of ruilen in de bibliotheek van De Ark.


Catechisatie:

Als mens zijn we onderkoning. Dat is een grote eer. God als de allerhoogste Koning heeft ons aangesteld om op deze aarde Hem te vertegenwoordigen. Dat kunnen we niet in eigen kracht (dan maken we er een puinhoop van), maar samen met Hem, dan kan het wel. Dan worden we de mensen zoals God die bedoeld heeft.

Deze dingen hebben we afgelopen week besproken. Op dinsdag 19 oktober gaan we verder. Welkom om 19.00 uur in De Ark. De twee dinsdagen daarna slaan we over vanwege herfstvakantie en dankdag.


Bijbelkring:

We nodigen iedereen uit voor de volgende bijbelkring, op woensdag 20 oktober in De Ark. Deze keer lezen we Gen. 18:16 – Gen.19. Het gaat over Abrahams gebed voor Sodom en de verwoesting van de steden Sodom en Gomorra. Ook deze geschiedenis leert ons wie onze God is. Daarom doen we er goed aan ernaar te luisteren en te delen wat het bij ons oproept. Van harte welkom! We beginnen om 19.30 uur.


Basiscatechese:

Het was een mooi uur, de eerste keer aan tafel bij ‘juf Marion’. De meiden die aanwezig zijn, kennen de juf al goed, en omgekeerd ook. Er zijn ook twee mannen (Jannen), die meedenken en meepraten en hier en daar te hulp schieten zo nodig. We hebben een prachtig boekje en een grote plaat aan de muur, die we stukje voor stukje gaan invullen. Op donderdag 21 oktober zijn jullie weer van harte welkom, om 18.30 uur op Kerkdijk 14. En… ken je de bijbeltekst die op het kaartje staat al uit je hoofd? Tot dan!


Bezoekgroep De Waterdroppel:

De dames van de bezoekgroep en de bezoekzusters willen vanaf nu samen bezoekjes af gaan leggen. We gaan samen verder onder dezelfde naam: De Waterdroppel. We gaan leden benaderen vanaf 75 jaar, weduwen, weduwnaars en langdurig zieken. Jammer genoeg zijn er 3 dames gestopt met de Waterdroppel. We willen Sjaan van Pelt, Marlies van Andel en Nel Verduin hartelijk danken voor jullie inzet, vele jaren! We gaan nu met 6 dames verder: Marry Boom, Gerda Gouda, Betty ten Heuvel, Hanneke Knaap, Annette Timmermans en Ans Timmermans.

Namens de dames van De Waterdroppel, Ans Timmermans

Dankdag voor kinderen:

Hierbij alvast een aankondiging van de kinderdienst van de gezamenlijke kerken, die op woensdag 3 november om 14.30 uur wordt gehouden in de Chr. Ger. Kerk. Jongens en meiden, zet alvast een kruis (of een hart…) in je agenda, zodat je die middag vrij houdt om samen met anderen God te komen danken, omdat… ja vul dat zelf maar in (en laat maar weten waarvoor je wilt danken). In elk geval zijn we dankbaar omdat we verder mogen, na anderhalf jaar beperkingen. Heere, dank U wel voor Uw trouw!


Tenslotte

In de middagdiensten van 17 en 24 oktober wil ik een vervolg geven aan de prekenserie over ‘Blij met de kerk’ van afgelopen zomer. Tot nu toe is één kant van het kerk-zijn nog wat buiten beschouwing gebleven, namelijk de gemeente als vierende gemeente. In het middelpunt van het leven van de kerk staat de liturgie: de viering of eredienst. De Bijbel vertelt ons daar veel over. In het Oude Testament over Israëls eredienst, en in het Nieuwe Testament over de liturgie van de gemeente van Christus. Daarin ga ik me deze weken wat verder verdiepen en ik hoop dat iedereen mee bidt, zodat ik woorden zal vinden om uit te leggen wat een geweldig geschenk de kerkdienst is.

Ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom

Diensten op zondag 10 oktober

Voor alles geldt: Deo Volente

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. C. Hendriks, Ede


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Gerda Gouda en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.105:5 en midden-/bovenbouw: Ps.146:1


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de kerk. Hartelijk dank.


Kerk doordeweeks


Seniorenmiddag:

Op dinsdagmiddag 12 oktober om 14.00 uur willen we als senioren weer bij elkaar komen in de Ark. We hopen dat iedereen zo mogelijk weer aanwezig kan zijn. Ook onze broeders / zusters die deze middagen nog niet hebben bijgewoond willen we bij deze geheel vrijblijvend ook hartelijk uitnodigen. Voor vervoer mag u bellen naar fam. Gouda, 0162- 694832. Welkom! De leiding.


Catechisatie:

Jullie zijn uitgenodigd om op dinsdag 12 oktober om 19:00 uur weer bij elkaar te komen in De Ark. We zijn afgelopen week begonnen met een nieuw onderwerp: Wie is de mens? Waarom zijn we op aarde? Heeft het leven zin? We proberen te ontdekken wat onze Schepper daarover heeft gezegd. Hij die ons heeft gemaakt, weet het best waarom en met welk doel.


Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert op woensdag 13 oktober om 19:30 in de consistorie van de kerk. Er staan weer tal van onderwerpen op de agenda, o.a. de stand van zaken van de coronamaatregelen, het bezoekwerk dat weer wordt opgepakt na de coronaperiode en een nota van de PKN over hoe de kerk op een heilzame manier present kan zijn in de samenleving. We bidden om de leiding van de Heilige Geest in alle overwegingen.


Tenslotte

We worden in deze maand niet alleen op allerlei manieren voorbereid op Halloween, maar we krijgen ook een uitnodiging om, bijvoorbeeld dicht bij ons in Dongen, een bijeenkomst bij te wonen waar een medium optreedt om mensen voor te lichten over ‘het leven na de dood’. Naar aanleiding hiervan las ik deze week het volgende:

Occultisme is hot. Heden ten dage houden veel mensen zich direct of indirect bezig met occulte zaken, zoals waarzeggerij, spiritisme (het oproepen van geesten van doden), paranormale geneeswijzen (zoals iriscopie, sjamanisme, magnetisme en reiki), toverij en astrologie. En wie heeft er nooit gehoord van het occulte ‘spelletje’ glaasje draaien op een ouijabord. Het lijkt spannend en onschuldig, een leuk tijdverdrijf. Veel mensen doen er wat lacherig over, maar er bestaat een bovennatuurlijke werkelijkheid die door occulte bezigheden van de mens, kan inwerken op diens geest. De toegenomen aandacht voor occulte praktijken is allerminst onschuldig. De Bijbel spreekt op heldere en realistische toon over geestelijke machten en krachten die bezit willen nemen van de mens om zodoende (steeds meer) invloed uit te oefenen op zijn denken en gedrag. Occulte praktijken kunnen, zonder dat de persoon zich daar bewust van is, leiden tot vormen van bezetting: demonische gebondenheid of zelfs bezetenheid. Het gevolg hiervan is dat de persoon in kwestie steeds meer de controle over zijn leven kwijtraakt en onder invloed komt te staan van duistere machten. Het geestelijk leven van de persoon die zich met occulte praktijken inlaat, wordt aangetast; hij zal steeds verder afdrijven van God en de weg van Jezus Christus. Het bezighouden en experimenteren met occulte zaken vormt een ernstige en niet te onderschatten bedreiging voor het geestelijk alsook het psychisch welzijn van de persoon. Je mengen in occulte zaken kan leiden tot allerlei geestelijke en psychische problemen.

In deze tijd van toenemende occulte interesse en steeds meer openlijke manifestaties van demonische machten en krachten, is het belangrijk de geesten te onderscheiden. Te meer, omdat niemand minder dan Satan zich vermomt als een engel van het licht (2 Korintiërs 11:14). De Bijbel is duidelijk over onze strijd tegen de duistere machten: ‘Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.’(Efeziërs 6:13) ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten’ (Jakobus 4:7). Daarbij moeten we onze hulp verwachten van de Heere Jezus Christus, ‘die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn’(1 Petrus 3:22).

Ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom