Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 10 december, Tweede Advent

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Tadema, Nijkerk

Zondagsschool (1):

Er is a.s. zondag geen zondagsschool. Ook slaan we een keer over met oefenen voor het Kerstfeest. We oefenen weer op zondag 17 en 24 dec.

Zondagsschool (2):

Graag willen we u erop wijzen dat er dit jaar geen huis-aan-huiscollecte plaatsvindt t.b.v. het kerstfeest van de zondagsschool. Wel staat er vanaf aankomende zondag een collectebus op de tafel naast de collectezakken. Hierin kunt u uw bijdrage doen. Er zullen ook kaartjes bij liggen met daarop het rekeningnummer waarop u een bedrag kunt overmaken. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Van het geld kopen we boeken en wat lekkers voor de kinderen.

Op tweede kerstdag vieren we om 10.00 het Kinderkerstfeest, waar u allen voor bent uitgenodigd. Welkom!

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

dhr. Tim de Roon, 06-39644148

Oppas:

Therese Timmermans en Nina Boom

Psalmen leren:

Onderbouw Gez.3:1a en bovenbouw Ps.84:5

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank.

Solidariteitskas:

Aanstaande week zullen de brieven voor de solariteitskas worden bezorgd. Hiermee voorziet u de plaatselijke gemeente van middelen die nodig zijn voor de verplichte afdracht aan de landelijke kerk, zodat o.a. noodlijdende gemeenten geholpen kunnen worden. Het overige deel van de opbrengst van deze actie is bestemd voor uw eigen plaatselijke gemeente.

Kerk doordeweeks

Kerkenraad:

Op maandag 11 december vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in De Ark. Denk in uw gebeden aan het werk van de broeders die zich inzetten voor de voortgang en instandhouding van de gemeente.

Catechese:

De volgende bijeenkomst van de basiscatechese (9-12 jaar) is op dinsdag 12 december om 19.00 uur. Graag ontmoet ik daar weer alle kinderen om met elkaar te delen wat God ons te zeggen heeft.

Weeksluitingen:

Op vrijdag 8 december hoop ik bewoners van De Stroming te Waspik te ontmoeten om 14.30 uur en op donderdag 14 december bewoners van De Eekhof te Kaatsheuvel om 10.30 uur. Samen luisteren wij naar Gods woorden en naderen we tot Hem in dankzegging, gebed en lied. Wie betrokkenheid wil tonen, is hartelijk welkom.

Kerst senioren:

De senioren vieren het Kerstfeest op dinsdag 19 december om 15.00 uur in De Ark. Wat zou het mooi zijn als juist dan nieuwe mensen zich aansluiten, om voortaan elke maand elkaar te ontmoeten. U wordt meteen onthaald op een fijne kerstmaaltijd op 19 december. Opgave is mogelijk bij br. Colijn, 0162-317973.

HLO:

Op zaterdag 13 april 2024 wordt de HLO georganiseerd door Arjen, Rebecca en Jennifer. HLO staat voor Hervormde Lente Ontmoeting. Jong en oud komen samen en er zijn verschillende activiteiten. De opbrengt van de HLO is bestemd voor de kerk. Op dinsdag 12 december is er een informatieve avond in De Ark om 19.30 uur. Hopelijk zien we u/jullie daar en willen velen een steentje bijdragen. Voor meer informatie kun je terecht bij Jennifer. Wij hopen dat het een fijne samenkomst wordt!

Tenslotte

Advent in een advents-loze wereld… dat is niet niks. Ga er maar aan staan om je medemensen te vertellen dat je de komst verwacht van de Heere Jezus Christus. Begin er maar aan om je hoop op Hem uit te spreken; te getuigen dat Hij die gekomen ís, zál komen. Wie leeft vanuit Zijn komst als Dienaar, mag Hem verwachten als Koning. Maar kom er eens mee voor de dag in een wereld die alles verwacht, die van het ene naar het andere event voortgejaagd wordt, die langzaamaan bezeten raakt door de stortvloed aan informatie en amusement. Maar die intussen God heeft buitengesloten. Van Jezus heb je toch niets te verwachten…?! Wij mogen ons de vraag stellen: is het bij ons anders? Komen wij mee in de hartstochtelijke uitroep: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer. Daal Heiland, uit de hemel neer? Ja, om Hem zo te verwachten, moet je Hem kennen. Dat maakt je tot vreemdeling op aarde en burger van Gods Koninkrijk, een hoopvol mens.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 3 december, Eerste Advent

9.30 uur ds. L. Wüllschleger, Harderwijk

14.30 uur ds. J. Boom

Zondagsschool:

Er is geen zondagsschool. Wel gaan we na de dienst weer oefenen voor de kerstfeestviering. We oefenen in De Ark. De andere datums dat we oefenen zijn; 17 en 24 december (dus 10 december niet).

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Oppas:

Liz van Dongen

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.32:4 en bovenbouw Ps.19:7

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Verwarming kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 100 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Afgelopen week vond bij de Coop in ons dorp de actie voor de Voedselbank plaats. De diaconie heeft hierbij voor € 750 aan producten gegeven ter ondersteuning van medemensen die (tijdelijk) ontbreekt aan de eerste levensbehoeften. We bidden om Gods zegen over deze actie.

Kerk doordeweeks

Catechese:

De volgende bijeenkomst van de basiscatechese (9-12 jaar) is op dinsdag 12 december om 19.00 uur.

Tenslotte

Advent. Is dat dat we gaan dromen over Kerst? Gaan wij de sfeer scheppen, zodat God daarbij kan aansluiten met Zijn boodschap? Advent betekent: Hij komt! Dat is een belofte. Het is een belofte die God vervuld heeft en die Hij zal vervullen. We worden geroepen om in de weken van Advent Gods beloften van redding en vrede te horen. Die beloften hebben de kracht om, dwars tegen alle onheil en onrecht in, hoop te wekken. En voor een hart dat gebukt gaat onder schuldbesef, brengt de belofte van Gods vergeving vrede en licht. Laten wij eensgezind bidden om de Heilige Geest; dat Hij ons leert vertrouwen op de adventsbelofte van God: Ik zal u verlossen van alle kwaad!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom