Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 11 juni

9.30 uur ds. J. Tadema, Nijkerk

18.30 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s avonds dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Oppas:

Janneke Kruijf en Nina Boom

Psalmen leren:

Onderbouw Gez. 5:6, bovenbouw Ps.97:7

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Kerk doordeweeks

Senioren:

Graag ontmoeten we de senioren die zich hebben opgegeven voor de BBQ a.s. dinsdag 13 juni om 16.00 uur in en rond De Ark. We hopen op goede ontmoetingen in ontspannen sfeer aan het einde van het seizoen 2022/2023.

Kerkenraad:

Op woensdag 14 juni vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in De Ark. Eén van de agendapunten is de bespreking van alles wat we onlangs hebben gehoord van de mannelijke leden die samenkwamen rond het onderwerp ‘ambtsdragers vacatures ‘. Verder komt de renovatie van het kerkdak steeds dichterbij. Dat vraagt om bespreking. En nu alweer blikken we vooruit naar de opening van een nieuw seizoen. Bidt u voor uw kerkenraad?

Bijbelkring:

Op donderdag 15 juni komen we als Bijbelkring nog een keer bij elkaar. Na een mooi seizoen met veel goede gesprekken en leerzame momenten willen we afsluiten bij zr. Nelleke van der Giessen, Gedempte Haven 18J, 4251 CA Werkendam. Tijdens de gemeenteavond heeft zij met ons gedeeld hoe zij de keuze heeft gemaakt om over te gaan naar de Hervormde Gemeente in haar woonplaats. Dat is opnieuw een ingrijpend besluit na alles wat sinds het overlijden van haar man al besloten moest worden. Er liggen veel herinneringen in ’s Gravenmoer en dankbaarheid aan God blijft over voor al het goede, niet het minst ook ontvangen en gegeven op de Bijbelkring. Daarom ontmoeten we elkaar nog een keer. We openen de Bijbel bij Jesaja 44 en willen daarnaar luisteren en erover in gesprek gaan.

Pastoraat:

Afgelopen maandag waren we samen met de bezoekzusters van De Waterdroppel. Met dankbaarheid vernamen we dat zr. Maaike Quirijns zich bij de dames komt aansluiten. De bezoekzusters richten zich op gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Ieder van de bezoekzusters heeft een aantal adressen voor haar rekening genomen. U mag de komende tijd dus weer iemand van hen verwelkomen. We bidden dat ook het werk van de bezoekzusters mag dienen tot versterking van de onderlinge band in de gemeente en de betrokkenheid op elkaar en bovenal op de Heere zelf.

Zingend de zomer in:

Op zaterdagavond 8 juli is het weer zover. Met een aantal mensen vanuit de 3 kerken in ons dorp willen we weer een avond organiseren om met jong en oud met elkaar te zingen. Mooi om dit te doen net voor de vakantie. Noteer deze datum alvast! Een gedeelte van de avond willen we ruimte geven om liederen op verzoek te spelen en te zingen, op de avond zelf is de mogelijkheid om uw/jouw verzoek door te geven. Wij hebben er weer zin in en we zien en horen elkaar graag op 8 juli, aanvang 19.30 uur in de Christelijke Gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat. Van harte welkom. Robert Timmermans

Tenslotte

De kerkenraad heeft naar aanleiding van signalen uit de gemeente nog een keer gesproken over de locatie van de avonddiensten. Er zijn verschillende argumenten voor en tegen het gebruik van De Ark naar voren gebracht. Uiteindelijk is de kerkenraad tot de slotsom gekomen dat het goed is om ook in de zomer in De Ark te blijven samenkomen. Voorlopig is daar ook plaats genoeg voor iedereen die de diensten wil bijwonen. De ervaring van de gemeenteleden die wekelijks de diensten bezoeken is dat het sneller went dan je denkt. Welkom dus!

Afgelopen zondagavond werden we vanuit het Woord van God gewezen op de noodzaak van de heiliging: het levenslange proces van vernieuwing van ons denken en leven, ofwel: de doorwerking van Gods genade in alles. Na Pinksteren is het goede nieuws dat de Heilige Geest dit in het leven van Jezus’ volgelingen voltrekt. ‘Doe-het-zelf’ is er niet bij, ook al roept God ons ertoe op (‘Wees heilig!’) en schakelt Gods Geest ons erbij in. Niets is nuttiger voor de heiliging van ons leven dan keer op keer heel persoonlijk te vluchten naar de Heere Jezus Christus. Zo leren wij in Zijn voetstappen te wandelen: in zelfverloochening, kruisdragen, overdenking van het toekomende leven en een goed gebruik van het aardse leven (Joh. Calvijn). Aanstaande zondag gaan gastpredikanten voor in ons midden. Ik ben uitgenodigd om in de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd beide diensten te leiden. Daarin zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. We bidden elkaar Gods zegen toe.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 4 juni

9.30 uur ds. J. Riemersma, Ommen

18.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.42:5a, bovenbouw Ps.97:7


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen


Kerk doordeweeks

Pastoraat:

Op maandag 5 juni komen het consistorie (ouderling en predikant) samen met de bezoekzusters van de Waterdroppel om het bezoekwerk te bespreken. We vergaderen om 19.30 uur in De Ark. Wilt u als gemeente bidden voor deze mensen, zodat zij met blijdschap en goede moed het bezoekwerk mogen volhouden? Als iemand van jullie of u een innerlijk verlangen opmerkt om mee te doen met het bezoeken van gemeenteleden, stuur dan een bericht of sluit je aan a.s. maandag om te kijken wat je kunt betekenen. Welkom!

Senioren:

Op dinsdag 13 juni willen we met de senioren een BBQ houden. U bent allemaal welkom vanaf 16.00 uur in De Ark. U kan en mag ook iemand meebrengen als introducé. Wil iedereen zich opgeven bij Ad Colijn tel. 06 – 18 42 29 88, graag voor 3 juni. De kosten van deze BBQ zijn totaal € 15 p.p. Graag tot ziens!

Verzorgingshuizen:

Op donderdag 8 juni om 10.30 uur hoop ik weer een groep ouderen te ontmoeten in De Eekhof (Kaatsheuvel) en op vrijdag 9 juni om 15.00 uur in De Volckaert (Dongen) om samen te lezen uit de Bijbel, te bidden en te zingen. Ik zie ernaar uit om weer met elkaar te luisteren naar Gods goede woorden.


Tenslotte

Werkers:

Afgelopen vrijdag heeft het parkeerterrein van de kerk weer een grote beurt gehad: de heg erlangs is weer gekortwiekt en de straat is schoongemaakt van onkruid en mos. Ongetwijfeld hebben gebruikers ervan gezien hoe netjes alles er weer bij ligt. Dank voor alle inzet van br. Jan van Dongen, br. Sjaak Faro, br. Henk Quirijns en de gebroeders Verduijn. Er gaat een foto rond waarop nog een ‘medewerker’ te zien is, maar die noem ik hier even niet. In elk geval heeft diegene wel gemerkt dat het schoonmaken van het terrein geen geringe klus is en daarmee groeit het respect voor de mannen die zo’n klus toch elke keer weer klaren. Nogmaals hartelijk dank.

Zondag:

Aanstaande zondag gaat in de morgendienst een gastvoorganger voor. ’s Avonds pakken we het bijbels ABC weer op. Verschillende kernwoorden zijn de afgelopen tijd aan de orde geweest. God geeft ons vanuit de Bijbel rijk onderwijs over: Aannemen en aangenomen worden – Bekering – Christus en de christen – Delen en doorgeven – Evangelie – Feesten – Gebed. Nu de letter H aan de beurt is, zullen we luisteren naar wat God ons wil leren over ‘heiliging’. Heiliging is net zo kostbaar en prachtig als vergeving, maar krijgt helaas vaak minder aandacht. Toch verdient het zeker opmerkzaamheid en overweging, want in Hebreeën 12:14 lees ik: Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Wat heiliging voor ons betekent, mag in de verkonding verder uitgelegd worden. In elk geval is het veelzeggend dat de Geest van Pinksteren de Heilige Geest wordt genoemd! We verwelkomen elkaar weer graag, een week na het Pinksterfeest in Gods huis.

Een hartelijke groet vanuit de Lange Veertel,

uw ds. J. Boom