Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 20 juni

9.30 uur ds. T.C. de Leeuw, ‘s Grevelduin-Capelle

18.30 uur ds. J. Boom

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Therese Timmermans en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.86:9, midden-/bovenbouw: Ps.34:11


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 50 voor de kerk. Br. Sjaak Faro ontving bij het bezorgen van usb-sticks in de maand maart € 10 voor de kerk; voor de diaconie € 4 en 2x € 5, in de maand april € 5 en € 7, in de maand mei € 10 voor de kerk; voor de diaconie € 7 en 2x € 5. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Kerk doordeweeks


De Ark:

In de loop van deze week zal het slot bij De Ark worden vervangen vanwege een defect. We proberen op korte termijn de sleutels om te wisselen bij de ons bekende sleutelhouders. Mocht men toch voor een gesloten deur staan als sleutelhouder, dan kun je terecht bij dhr. G.J. Netten.


Kerkenraad:

In de loop van augustus loopt de ambtstermijn van ouderling-kerkrentmeester J. van der Giessen, Acacialaan 19, 4254 GC Sleeuwijk, af. In de vergadering van de kerkenraad op woensdag 9 juni is br. Van der Giessen, nadat hij had aangegeven opnieuw verkiesbaar te zijn, verkozen om ook in de komende jaren zo God het geeft de gemeente in het ambt te dienen. De kerkenraad is dankbaar voor de bereidheid en de beschikbaarheid van onze broeder. Wij wensen hem de zegen van God toe bij alle werk in Zijn Koninkrijk. Eventuele bezwaren tegen de herbevestiging van br. Van der Giessen kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba, dhr. P. van  Halteren,  Giraffestraat 4, 4817 BV Breda. U hebt daartoe de gelegenheid tot en met zaterdag 26 juli a.s.


Tenslotte

Voor u gelezen (bij ds. Dietrich Bonhoeffer, omgekomen vanwege zijn verzet tegen Hitler en de Nazi’s):

‘De Kerk verlangt niet meer ruimte dan zij nodig heeft om de wereld te dienen met het getuigenis over Jezus Christus en haar verzoening met God door Hem. Zij vecht dan ook niet voor haar eigen ruimte, maar voor het heil van de wereld. Anders wordt de Kerk tot een ‘religieus instituut’ dat voor haar eigen zaak vecht, en daardoor heeft opgehouden de Kerk van God in de wereld te zijn. En dus is de eerste opdracht aan hen die tot de Kerk van God behoren niet om iets voor zichzelf te zijn, om bijvoorbeeld een religieuze organisatie in het leven te roepen of om een vroom (afgezonderd) leven te leiden, maar om getuigen van Jezus Christus voor de wereld te zijn. Daartoe rust de Heilige Geest diegenen uit aan wie Hij Zich geeft. Dat zo’n getuigenis voor de wereld alleen op de juiste manier kan plaatsvinden wanneer het voortkomt uit een geheiligd leven in de gemeente van God, is daarbij vanzelfsprekend’.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 13 juni

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. T.J. Korten (Boven-Hardinxveld), dankzegging Heilig Avondmaal

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerkdienst.


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Liz van Dongen


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.86:9a, midden-/bovenbouw: Ps.87:4


Collecten:

De avondmaalscollecte is bestemd voor de Werkgroep Arm-in-Arm in Dongen.

Arm-in-arm is een werkgroep van alle kerken in de gemeente Dongen en zet zich in voor mensen in kwetsbare situaties. Activiteiten van de Werkgroep zijn: – De weg wijzen naar hulpinstanties zoals o.a. naar gemeente, maatschappelijk werk, voedselbank, stichting leergeld, Contour de Twern Dongen; daarnaast loketbegeleiding bieden: meegaan met de mensen naar hulpinstanties. – Mensen die in de knel geraakt zijn concrete hulpverlening en begeleiding bieden o.a. door optimaal gebruik te laten maken van sociale voorzieningen, of door een kleine financiële bijdrage te leveren in de vorm van een lening of van een gift. – Werken aan bewustwording en verminderen van de armoedeproblematiek in onze eigen samenleving.

Elk mens verdient een menswaardige manier van leven. Dáár zet Arm-in-arm zich voor in, en als diaconie steunen we dit werk al enkele jaren. Van harte aanbevolen.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Huwelijkscatechese:

Op donderdag 10 juni en woensdag 16 juni ontmoet ik Rick van Leersum en Rebekka ‘t Hooft ter voorbereiding op hun huwelijk, dat op zaterdag 10 juli gesloten zal worden. Rick en Rebekka gaan wonen in ‘s Gravenmoer en worden dan ook nieuwe leden van onze gemeente. Rick is afkomstig uit Zwijndrecht en Rebekka (inderdaad: de zus van Gerben) uit Sprang-Capelle. We willen hen als nieuwe leden van harte welkom heten en wensen hun Gods zegen toe in de aanloop naar hun trouwdag. Verdere gegevens over de huwelijksdienst volgen later.


Tenslotte

Blij met de Kerk!? Met dat thema gaan we de zomer tegemoet. Afgelopen zondag is ons verkondigd dat de Kerk door God is begonnen (Ef.1). En in de avonddienst klonk de heldere oproep om samen de Heere te zoeken in het gebed. We hebben elkaar nodig. God heeft de Kerk opgenomen in Zijn plan. Niets benadrukt die eenheid en verbondenheid, met de Heere Jezus en met elkaar, zó als de viering van het Heilig Avondmaal. Het is meteen een tweede reden om blij te zijn met de Kerk: daar eten wij van Zijn tafel. De Vader laat Zijn kinderen niet hongerig buiten staan. Hij nodigt ons binnen, en geeft ons te eten en te drinken: genadebrood en levensdrank. Wie het eet en drinkt in geloof, ontvangt door Gods Geest de gekruisigde Heiland. Hij versterkt het geloof en doet de blijdschap groeien. Een gezegende avondmaalszondag toegebeden.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom