Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Week van het gebed

Klik hier voor meer uitzendingen van onze GemeenteDagelijks woord


Voetius


Agenda


Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 23 januari

9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

14.30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Koenraad van Eersel


Orgel:

‘s morgens dhr. Robert Timmermans en ’s middags dhr. Gert-Jan Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Lofzang van Simeon : 1, middenbouw: Ps. 84 : 6a


Collecten:

U mag uw gaven geven voor diaconie en kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op het kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Catechese (1):

Als 14+ groep hopen we elkaar weer te ontmoeten op dinsdag 25 januari. Of dat fysiek plaatsvindt of digitaal, weet ik op dit moment nog niet. Jullie horen nog van mij.


Catechese (2):

De basiscatechese wordt op donderdag 27 januari om 18.30 uur gehouden in de pastorie. Jullie zijn weer van harte welkom.


Catechese (3):

Om de week is er belijdeniscatechese in de pastorie. Laat Jennifer, die zich op de belijdenis voorbereidt, een plek hebben in uw gebeden.


Bijbelkring:

Wie mee wil doen met de bijbelkring, is van harte uitgenodigd op woensdag 26 januari om 19.30 uur. Op dit moment ga ik ervan uit dat het een digitale bijeenkomst gaat worden, maar dat kan nog veranderen. In dat geval zal het bijtijds bekendgemaakt worden. Wij lezen en bespreken volgende week woensdag gedeelten uit Genesis 23 en 24.


Weerklank:

Iedereen die een exemplaar van de liedbundel Weerklank wil bestellen, kan dit doorgeven aan de scriba, dhr. Van Halteren. We kunnen dan een aantal bundels tegelijk bestellen.


Tenslotte

De Week van Gebed loopt nog door tot zaterdag. Elke dag is er via de website een overdenking te beluisteren en worden er gebedspunten aangereikt. Doet u mee?

Zondag hoop ik in Sleeuwijk en Oud-Vossemeer in de diensten voor te gaan. Ik wens u en jullie Gods zegen toe in de diensten met gastpredikanten.

Op de dag waarop dit kerkblad verschijnt, is mijn vrouw Marry jarig. Zij mag een lustrum vieren, zoals dat zo mooi heet… We danken God voor Zijn trouw en goedheid. Namens Marry en onze dochters een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 16 januari

9.30 uur ds. H.J. van Kapel, Waspik

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. Ad Colijn en ’s middags dhr. Cees van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Marline Boom en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Lofzang van Simeon : 1a; Middenbouw: Ps. 134 : 1


Collecten:

De extra collecte is deze zondag voor het onderhoud van de verwarming.

Verder mag u uw gaven geven voor diaconie en kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op het kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Herinnering:

Te veel gemeenteleden hebben het abonnement op het kerkblad Voetius nog niet betaald. Een vriendelijk, maar dringend verzoek om de €25 over te maken op het rekeningnummer van de diaconie dat u hierboven vindt.

Rollade-actie:

De rollade-actie van december 2021 heeft het mooie bedrag van € 350 opgebracht. Dank aan allen die hieraan hebben meegeholpen! De kerkrentmeesters.

Vrijwillige Bijdrage 2022:

Gemeente, de commissieleden zullen komende week bij u weer de brief aanreiken voor de Vrijwillige Bijdrage voor het jaar 2022. Wilt u die invullen zodat wij deze weer uiterlijk in de week van 26 januari 2022 bij u kunnen ophalen. Ook kunt u uw ingevuld formulier inleveren in de doos die achter in de kerk staat of afgeven aan een van de leden van het College van kerkrentmeesters. Uw bijdrage is hard nodig om uw gemeente in stand te houden. Wij rekenen dan ook op een ruimhartige bijdrage uwerzijds. Bij voorbaat al hartelijk dank.

De kerkrentmeesters.


Kerk doordeweeks


Catechese:

Vanwege mijn nascholing is er op dinsdag 18 januari geen catechese. Ik zie jullie graag weer op dinsdag 25 januari.

Week van gebed:

Van 16-23 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed plaats. In de jaarlijkse Week van Gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. De gebedsweek wordt in ons land georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. Wie mee wil doen, kan via de website van de gemeente elke dag meelezen en – bidden. De voorgangers van de plaatselijke kerken maken een opname die online wordt gezet. Van harte uitgenodigd.


Nationaal gebed:

Aan de vooravond van de Week van Gebed, zaterdag 15 januari, organiseren de EO, de Protestantse Kerk, MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland en NietAlleen een nationaal gebed. Tijdens het programma rondom dit gebed willen christenen zich verootmoedigen tegenover God en elkaar. De coronacrisis zorgt namelijk ook in de christelijke wereld voor polarisatie. Daarom roepen de gezamenlijke kerken en organisaties christenen op elkaar te vinden en te steunen in een nationaal gebed. Uit de volle breedte van christelijk Nederland werken voorgangers mee. De livestream van het ‘Nationaal Gebed’ is zaterdag 15 januari vanaf 20.00 uur te zien op www.nationaalgebed.nl Ook is er op deze website een gebedsmuur waar iedereen gebeden kan achterlaten.


Tenslotte

Zondagmiddag wil ik samen met u een start maken met de Week van Gebed. Christenen uit het Midden-Oosten hebben dit jaar de week voorbereid en zij reiken ons het thema aan dat luidt ‘Licht in het duister’. Voor elke dag van de week is er vervolgens een bede die daarmee verbonden is. Voor zondag is dat ‘Richt ons op en trek ons naar Uw volmaakte licht’. Wij lezen o.a. uit Mattheüs 4. Gods zegen gewenst in de erediensten.

Volgende week mag ik weer bezig zijn met een stukje nascholing. Deze keer zullen we ons verdiepen in het gedachtegoed van de Joodse denker Emmanuel Levinas. Levinas heeft geprobeerd om iets neer te zetten tegenover de moderne cultuur die uitgaat van het ego (ik), zelfontplooiing en autonomie (zelf alles bepalen). Hij denkt vanuit ‘de ander’ en de verantwoordelijkheid voor elkaar. Daarin hoor je iets doorklinken van de bijbelse richtlijnen voor het omgaan als mensen met elkaar. Intussen ben ik bezig met het maken van een soort werkstuk waarmee we de nascholing in maart a.s. gaan afronden.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom