Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 28 mei, Eerste Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. G.D. Hoff, Rhenen

Zondagsschool:

De kinderen vieren het Pinksterfeest met ons mee in de kerk.

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s avonds dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148

Oppas:

Annette Timmermans en Sam Zwart

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.133:3, bovenbouw Ps.89:12

Collecten:

1. Diaconie (GZB-Pinksterzendingscollecte)
2. Kerk

De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie. De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: ‘We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch.‘ Helpt u mee door royaal te geven?

Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk 2x € 20. Hartelijk dank daarvoor.


Dienst op maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag

10.30 uur Zang- en gebedsdienst

Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk

Orgel:

dhr. A. Colijn

Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Kerk doordeweeks

Pinksteren:

De kerkenraad heeft de afgelopen tijd wat mogelijkheden onderzocht om de dienst op Tweede Pinksterdag vorm te geven. Dat heeft ertoe geleid dat we maandagmorgen gaan samenkomen om 10.30 uur in een uur van zang en gebed. Ook gemeenteleden van omliggende gemeenten worden hiervoor van harte uitgenodigd. Juist op het Pinksterfeest mogen we met elkaar iets beleven van:

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer;

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

Senioren:

Op dinsdag 13 juni willen we met de senioren een BBQ houden. U bent allemaal welkom vanaf 16.00 uur in De Ark. U kan en mag ook iemand meebrengen als introducé. Wil iedereen zich opgeven bij Ad Colijn tel. 06 – 18 42 29 88, graag voor 3 juni. De kosten van deze BBQ zijn totaal € 15 p.p. Graag tot ziens!

Tenslotte

Pinksteren: het laatste feest in het kerkelijk jaar. Voorlopig is de uitstorting van de Heilige Geest het sluitstuk van Gods grote, heil-brengende daden op aarde. Bij alle heilsfeiten was die Geest al actief:

Door de Heilige Geest werd Jezus in de moederschoot ontvangen.

Vervuld van de Heilige Geest heeft Hij geleefd en is Hij gehoorzaam geweest tot in de dood.

Door de Heilige Geest is Hij opgewekt tot het eeuwige leven.

En áls Hij dan tot de heerlijkheid van God is verheven, brengt Hij door Zijn Geest mensen bijeen uit alle windstreken om Hem te kennen, te dienen en te volgen, in de hoop op het eeuwige leven. Zo is de Geest van God de oorzaak van het geestelijke leven (geloofsleven) in ons. Daarnaast is Hij de bouwer van de Kerk. Daarvoor willen wij Hem tijdens het Pinksterfeest danken. En tegelijk bidden wij dat Gods Geest steeds opnieuw zal neerdalen en het verschil zal maken in het leven van mensen, van welke leeftijd, welke kleur of afkomst dan ook. Pinksteren is het feest van de zending. Hij schept één kudde, met één Herder: de Heere Jezus zelf.

Een hartelijke groet, ook van Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 14 mei (Moederdag)

9.30 uur ds. J. Boom, afsluiting winterwerk

18.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren

 
Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148


Oppas:

Therese Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.119:3a, bovenbouw Ps.24:5


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Jeugdwerk Hervormd Gemeente


Dienst op donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Diensten op zondag 21 mei

9.30 uur ds. W. van der Wind, Onstwedde

18.30 uur ds. W. van der Wind


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ’s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.119:3, bovenbouw Ps.51:4


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats


Kerk doordeweeks

Afsluiting winterwerk:

Aanstaande zondag danken wij God voor wat Hij in het afgelopen half jaar gaf. Binnen de gemeente mochten jongeren en ouderen samenkomen, de Bijbel ging open, we mochten vragen delen en naar Gods boodschap luisteren. De bedoeling van al die ontmoetingen is: bouwen. Opbouw en groei in het ware geloof, opbouw en versterking van de gemeente. Als we zien hoeveel gemeenteleden weer hun inzet hebben getoond, stemt dat tot dankbaarheid. Wat mooi als je hoort dat ook de werkers zelf zich gezegend voelen door wat zij aan anderen mogen doorgeven.

Omdat het a.s. zondag Moederdag is, heeft de kerkenraad besloten dat we voor deze keer de preekbespreking niet door laten gaan.

Koffie-inloop:

Op dinsdag 16 mei is er tussen 10.00 en 11.30 uur weer een koffie-inloop in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein. Graag heten we u welkom om elkaar onder het genot van koffie of thee te ontmoeten.

Gemeenteavond:

Op dinsdag 16 mei wordt om 19.30 uur de tweede gemeenteavond van dit seizoen gehouden. De gemeenteavond is een prachtige gelegenheid om met elkaar door te praten over het reilen en zeilen van de gemeente, en vooral over het geloof dat in de gemeente gevoed wordt. Plannen van de kerkenraad worden gepresenteerd. Het nieuwe beleidsplan wordt besproken. Wie het nog niet heeft aangevraagd, kan dat doen bij onze scriba, dhr. Piet van Halteren, tel. 076 – 521 53 27. Er is een digitale en een papieren versie verkrijgbaar.

Senioren:

Voor dinsdag 23 mei stond een uitje gepland van de senioren. In overleg is besloten dit uit te stellen naar de maand juni. Meer informatie volgt later.

Ambten:

Op dinsdag 23 mei zullen we ’s avonds samenkomen in De Ark met belijdende mannelijke leden van de gemeente om te overleggen over de invulling van de ambten. De betreffende broeders hebben daarover een brief ontvangen. We bevelen deze avond aan in de voorbede van de gemeente.

Zingend de zomer in:

Op zaterdagavond 8 juli is het weer zover! Met een aantal mensen vanuit de 3 kerken in ons dorp willen we weer een avond organiseren om met jong en oud met elkaar te zingen. Mooi om dit weer te doen net voor de vakantie. Noteer deze datum alvast, wij hebben er weer zin in en we zien en horen elkaar graag op 8 juli! Van harte welkom. Meer informatie volgt t.z.t. Robert Timmermans.

Tenslotte

Hemelvaart:

Nu de Heere Jezus in de hemel is, kan Hij dichterbij ieder van ons zijn dan Hij ooit zou kunnen zijn wanneer Hij op aarde was gebleven. Laten wij vieren dat Hij als de Koning van God de eer heeft gekregen die Hem toekomt.

Beroep:

Op de Facebook-groep ‘Hervormd ’s Gravenmoer’ schreef ik afgelopen zaterdag het volgende: Het was een periode van zoeken, bidden, luisteren, afwegen. Vandaag moest de beslissing genomen worden. Ik ben er diep van overtuigd geraakt dat onze weg niet leidt naar de Hervormde Gemeente van Zijderveld. We mogen blijven. Zo heeft God het geleid. Dat betekent voor je gevoel even een soort her-start in ’s Gravenmoer, dat ons zo vertrouwd is. We bidden dat God daarover Zijn zegen zal geven. Net als elke dag in de afgelopen jaren, breng ik onze gemeente ook de komende tijd steeds bij God, met het verlangen dat Hij van zich laat horen én dat onze harten dan voor Hem open zijn.

Een hartelijke groet, ook van Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom