Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 24 maart, Palmzondag

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. C. Bos, Benschop


Zondagsschool:

De kinderen gaan na het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerjanne Zwart en Emma ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps. 21:4a en bovenbouw Ps. 69:2


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandh. pred.plaats

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x € 20 voor de kerk. Hartelijk dank.

De opbrengst van de collecte in de maand februari: voor de kerk € 365, voor de diaconie € 221,80, voor de Voedselbank € 54. Dank voor uw gaven.

Tijdens de kinderdienst op biddag bracht de collecte voor Arm-in-Arm € 60,76 op.


Felicitatiedienst:

De felicitatiedienst gaat op dinsdag 26 maart tussen 19.00 en 19.30 uur in De Ark de bussen legen.


Kerk doordeweeks


Weeksluiting:

Op zaterdag 23 maart vindt een weeksluiting plaats in zorgcentrum Elzenhove, waarin ook het Heilig Avondmaal gevierd zal worden. Ik zie ernaar uit de bewoners te ontmoeten rondom Woord en Sacrament. De aanvang is 19:00 uur.


Catechese:

De volgende bijeenkomst van de basiscatechese is op dinsdag 26 maart om 19.00 uur in De Ark. Tot ziens allemaal!

Seniorenmiddag:

Op dinsdag 26 maart willen we met de senioren samen het Paasfeest vieren. De bijeenkomst begint om 14:00 uur in De Ark. Graag nodigen we alle senioren uit voor deze middag.

Paasontbijt & viering:

U en jullie kunnen zich nog opgeven voor het paasontbijt dat wordt gehouden op Tweede Paasdag (1 april 2024) om 8.30 uur in De Ark. Inschrijven kan op verschillende manieren: Stuur ons een mail: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com , via telefoon: 06-34877666 of op de inschrijflijst achter in de kerk/Ark. Voor het ontbijt zal een vrijwillige bijdrage van €3,- per persoon worden gevraagd. U kunt zich inschrijven t/m vrijdag 22 maart 2024.

Aansluitend aan het ontbijt zal om 10.00 uur een kerkdienst zijn met het thema ‘Hou vol!’. Aan de dienst wordt medewerking verleend door tamboerijngroep Hadassa uit Sliedrecht. Ook wanneer u niet naar het ontbijt kunt komen, bent u altijd van harte welkom in de kerkdienst. Nodig gerust jullie vrienden / vriendinnen / familie uit om ook naar deze dienst te komen. Wij hopen op deze manier met velen Pasen te kunnen vieren. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Rebecca via bovenstaand mailadres.

Groetjes van het paasteam – Tim, Jennifer en Rebecca

HLO:

Op zaterdag 13 april is de Hervormde Lente Ontmoeting. HLO bestaat uit een gezellige samenkomst met het rad van avontuur, veel mooie prijzen, koffie, wat lekkers, eten, drinken, bier-, wijn- en seniorenproeverij en een leuke kinderhoek. De aanvang is om 14.30 uur en het eindigt om 19.00 uur. Voor meer informatie zie poster of neem contact op met Jennifer (06-34877666). Zou u graag willen komen, maar lukt dit niet i.v.m. vervoer? Neemt contact op en wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt (binnen een straal van 10km). Wij hopen dat het een fijne samenkomst wordt!

Biddag:

Wat hebben we samen met de kinderen een fijne dienst gehad op woensdagmiddag 13 maart. We zijn dankbaar voor de inzet van iedereen die meedeed. Het thema was ‘De goede Herder’. Op de website van de Gereformeerde Kerk www.gk-sgravenmoer.nl is een opname van de dienst te beluisteren.


Tenslotte

Op weg naar Pasen:

In de week vóór Pasen zullen de kerken gezamenlijk bijeenkomen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op Witte Donderdag wordt de dienst (met viering van het Heilig Avondmaal) gehouden in de Chr. Ger. Kerk; op Goede Vrijdag ontvangen we alle broeders en zusters uit de andere kerken in onze kerk; op Stille Zaterdag komen we samen in de Ger. Kerk, onder andere om in het licht van de dood en opstanding van Christus onze doop te gedenken (Met Christus ondergegaan, met Hem opgestaan). Op de Paaszondag zal er in de vroege ochtend weer een Paasjubel gehouden worden op het dorpsplein.

Koor:

De christelijke gemengde zangvereniging ‘Excelsior’ heeft opgehouden te bestaan. Zo’n gebeurtenis komt hard aan. Voor heel wat mensen, die wekelijks uitzagen naar de maandagavond, was het slecht nieuws. Voor kerk en dorp is het een gemis. Excelsior werd opgericht in het jaar 1919; het koor mocht 105 jaar oud worden. De jaren door is er veel geoefend, er waren talloze uitvoeringen, er was een onderlinge band, die dwars door allerlei gesprekken over muziek en uitvoering, aldoor verstevigd werd. Er vielen mensen weg, er kwamen mensen bij. De laatste tijd werd de groep te klein. Er moest een ingrijpende beslissing genomen worden. Namens velen wil ik hier dank en waardering uitspreken voor alles wat het koor mocht betekenen. Onlangs nog zei ik tegen de catechisanten: christen zijn zonder zingen over de Heiland, bestaat niet. Soms maak je je zorgen over de vraag: zal er straks nog iemand de lof van God zingen in ’s Gravenmoer? Zullen er nog mensen zijn met liefde voor het geestelijke lied? We moeten het in vertrouwen aan God overlaten. En voor zover wij er adem en stem voor hebben: laten we zingen, thuis en in Gods huis. Dank aan iedereen die Excelsior steunde, leidde en begeleidde. Gods zegen gewenst voor iedereen die het gaat missen.

Kerkgebouw:

De renovatie van het kerkdak nadert z’n voltooiing. Vorige week mocht ik een poosje mee naar boven, om daar alles van dichtbij te kunnen bekijken. Het is bewonderenswaardig. De zorgvuldige en ambachtelijke manier waarop zo’n monumentaal gebouw wordt hersteld, is prachtig om te zien. Ja, het heeft best lang geduurd, de hele winter over. Er waren ook tegenslagen; ons geduld werd op de proef gesteld. Maar het einde is in zicht. Het heeft nogal wat inspanning gekost, juist ook van de kerkrentmeesters. Alvast heel veel dank voor jullie inzet! Wat fijn dat er de technische en financiële deskundigheid is, waardoor alles in goede banen geleid werd. Binnenkort gaat er schoongemaakt worden en op de Goede Vrijdag hopen we met gemeenteleden van alle kerken weer samen te komen in het eeuwenoude huis van gebed.

Zondag:

We zien ernaar uit elkaar zondag weer te ontmoeten. Het is Palmzondag. De Heere Jezus krijgt eer als de Koning, de Zoon van David, die komt in de naam des Heeren. Maar meteen wordt ook duidelijk dat Hij niet een gewone Koning is: Hij is een Koning die rijdt op een ezel, en spoedig zal deze Koning bespot worden en gedood. Hij wil ons leren belijden: Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die hoon… Ik deed door al mijn zonden, Hem deze jamm’ren aan. Dat maakt een mens nederig en klein. En tegelijk geeft het de diepste troost: Zijn lijden zal mij bevrijden.

Een hartelijke groet een u en jullie allen,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 10 maart, 5e lijdenszondag

9.30 uur ds. G. van Goch, Scherpenzeel

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan na het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps. 32:1a en bovenbouw Ps. 85:1


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Marry Boom ontving tijdens bezoekwerk € 15 voor de kerk. Hartelijk dank.


Diensten op woensdag 13 maart, biddag

14.30 uur Kinderdienst in de Ger. Kerk, Vaartweg

19.30 uur ds. J. Boom


Orgel:

’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Collecten:

1. Biddagcollecte

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Diensten op zondag 17 maart, 6e lijdenszondag

9.30 uur ds. J. Tadema, Nijkerk

14.30 uur ds. H. Klink, Hoornaar


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Annette Timmermans en Livia ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps. 32:1 en bovenbouw Ps. 6:2


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. IZB (zending in Nederland)

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert op maandag 11 maart om 19.30 uur in De Ark. Bid God dat Hij wijsheid geeft in alles en vraag de Heere om broeders die God en de gemeente willen dienen in het ambt.

Catechese:

De volgende bijeenkomst van de basiscatechese is op dinsdag 12 maart om 19.00 uur in De Ark. Tot ziens allemaal!

Biddag:

Op woensdagmiddag 13 maart gaan we samen met alle kinderen luisteren naar de boodschap over ‘de goede Herder’. Dat past mooi bij de biddag: de dag waarop we extra aandacht besteden aan onze afhankelijkheid van God. Ons vertrouwen op Hem verwoorden wij in onze gebeden. We bidden voor alles waarvoor wij ons inzetten, want wij kunnen Gods zegen niet missen bij al ons werk. We mogen geloven dat Hij de Herder is die weet wat Zijn schapen nodig hebben. In de middagdienst komen we samen in de Gereformeerde Kerk aan de Vaartweg, aanvang 14:30 uur. Alle jongens en meisjes, met vrienden, vriendinnen en familieleden zijn hartelijk welkom.

De avonddienst wordt gehouden in De Ark en begint om 19.30 uur. Het is een groot voorrecht dat we zomaar midden in de week even stil mogen worden en samen onze handen mogen vouwen. Niet dat wij daarmee verdienen dat God ons in het komende seizoen zegent. Maar omdat het nodig is dat wij ons oefenen in het vertrouwen op Hem in plaats van op onszelf. Niets kan onze hoogmoedige gedachte dat we het allemaal zelf wel redden zo doorbreken als het gezamenlijk aanroepen van Gods naam. Jong en oud is van harte welkom.

Weeksluiting:

Op vrijdag 15 maart hopen we met bewoners van zorgcentrum De Stroming samen te komen in een weeksluiting, die begint om 14.30 uur. We wensen elkaar een gezegende ontmoeting.

Bijbelkring:

Op maandag 18 maart komt de bijbelkring weer samen in De Ark, aanvang 19.30 uur. Nu we de laatste hoofdstukken uit het bijbelboek Daniël hebben gelezen en besproken, is er behoefte om verder te lezen in het nieuw-testamentische boek dat nauw aansluit bij het boek Daniël: Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. We zullen het eerste hoofdstuk daarvan met elkaar overdenken. Iedereen is van harte welkom.

Koffie-inloop:

Op dinsdag 19 maart is de koffie-inloopmorgen in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het dorpsplein. Vanzelfsprekend is eenieder uitgenodigd om binnen te lopen. De koffie / thee staat klaar.

Vrouwenvereniging:

Op woensdag 20 maart viert de vrouwenvereniging het Paasfeest in De Ark. De avond begint om 19.30 uur en alle dames zijn hartelijk welkom. Een gezegende viering gewenst.

Paasontbijt & viering:

U en jullie kunnen zich nog opgeven voor het paasontbijt dat wordt gehouden op Tweede Paasdag (1 april 2024) om 8.30 uur in De Ark. Inschrijven kan op verschillende manieren: Stuur ons een mail: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com , via telefoon: 06-34877666 of op de inschrijflijst achter in de kerk/Ark. Voor het ontbijt zal een vrijwillige bijdrage van €3,- per persoon worden gevraagd. U kunt zich inschrijven t/m vrijdag 22 maart 2024.

Aansluitend aan het ontbijt zal om 10.00 uur een kerkdienst zijn met het thema ‘Hou vol!’. Aan de dienst wordt medewerking verleend door tamboerijngroep Hadassa uit Sliedrecht. Ook wanneer u niet naar het ontbijt kunt komen, bent u altijd van harte welkom in de kerkdienst. Nodig gerust jullie vrienden / vriendinnen / familie uit om ook naar deze dienst te komen. Wij hopen op deze manier met velen Pasen te kunnen vieren. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Rebecca via bovenstaand mailadres.

Groetjes van het paasteam – Tim, Jennifer en Rebecca


Tenslotte

Zondag breekt alweer de vijfde lijdenszondag aan. Allerlei voorbereidingen voor het Paasfeest en de week daaraan voorafgaand worden getroffen. Maar onze harten moeten vooral gericht zijn op Hem die Zijn verlossende werk volbracht door lijden en sterven, door gevangenschap en marteling heen. De Heere Jezus is die Ene die van God kwam en die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan.

In de week vóór Pasen zullen de kerken gezamenlijk bijeenkomen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op Witte Donderdag wordt de dienst (met viering van het Heilig Avondmaal) gehouden in de Chr. Ger. Kerk; op Goede Vrijdag ontvangen we alle broeders en zusters uit de andere kerken in onze kerk; op Stille Zaterdag komen we samen in de Ger. Kerk, onder andere om in het licht van de dood en opstanding van Christus onze doop te gedenken (Met Christus ondergegaan, met Hem opgestaan). Op de Paaszondag zal er in de vroege ochtend weer een Paasjubel gehouden worden op het dorpsplein. Iedereen, jong en uit, nodigen we uit om deze meest intense dagen van het kerkelijk jaar tijd te maken om samen te vieren dat God heil en verlossing schenkt door het volbrachte werk van Zijn geliefde Zoon. Hoe zou een mens op het eeuwige leven in Zijn nabijheid kunnen hopen buiten deze Heere Jezus om?

Een hartelijke groet een u en jullie allen,

uw ds. J. Boom