Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 6 juni

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. G. van Goch, Scherpenzeel

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Koenraad van Eersel


Orgel:

‘s morgens en ‘s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.105:1, midden-/bovenbouw: Ps.86:3


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Censura morum:

Op maandag 7 juni is er gelegenheid om in gesprek te gaan over eventuele hindernissen voor de viering van het Heilig Avondmaal. Tussen 19.00 en 19.30 is iemand aanwezig in de consistorie van de kerk. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om telefonisch of per mail / app contact op te nemen met mij of een van de ambtsdragers.


Tenslotte

Waarom moeten we de nooit de Psalmen willen afschaffen? Omdat de Psalmen ons dieper inzicht geven in wie God is en wat wij van Hem mogen vragen. Wij kunnen gemakkelijk ons eígen beeld van God vormen. In het Psalmboek worden die eigen beelden gecorrigeerd. Bijvoorbeeld in de Psalm die wij afgelopen zondag lazen, Psalm 94. God van alle wraak, HEERE, verschijn blinkend. Zulke woorden zouden wij zelf niet bedenken, maar ze zijn ons gegeven. De troost ervan is: God zal het onrecht wreken, Hij zal uiteindelijk het kwaad bestraffen. Dat geldt in het bijzonder voor het kwaad van het verdrukken en vervolgen van Zijn kinderen. In Openbaring 6 horen we hoe de martelaren daar om bidden: En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Het kan dankzij Gods geduld lang duren voordat we daar iets van merken. Maar God zou God niet zijn als Hij het kwaad over zijn kant zou laten gaan. We kunnen de wraak met een gerust hart aan Hem overlaten. Zijn oordeel zal voor honderd procent rechtvaardig zijn. Zalig zijn wij als wij ons verbergen achter het Lam van God, dat de zonde van de wereld droeg. Zelfs ons weerspannig (koppig) overtreden, verzoent en zuivert Hij (Psalm 65). Laten we ons gaan voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal in vast vertrouwen op deze Heiland.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 30 mei

9.30 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo

18.30 uur ds. J. Boom

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Marline Boom


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.105:1a, midden-/bovenbouw: Ps.86:3a


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Gemeenteavond:

Hierbij een herinnering aan de gemeenteavond die gehouden wordt op woensdag 2 juni. Vanwege de coronamaatregelen zal de gemeenteavond gehouden worden in het kerkgebouw, zodat voldoende afstand gewaarborgd is. Iedereen kan de delen van het beleidsplan die in de kerkenraad besproken zijn, opvragen bij de scriba, dhr. P. van Halteren (076-5215327 / pvhalteren@ziggo.nl).

Aanmelding voor de gemeenteavond is verplicht en kan vanaf woensdag 26 mei aanstaande, 09.00 uur tot en met maandag 31 mei aanstaande, 20.00 uur via de website www.hervormdsgravenmoer.nl of telefonisch via de scriba, de heer P. van Halteren (076-5215327)


Tenslotte

Uit het verleden kunnen we lessen trekken voor de toekomst. Ook al is de toekomst nooit een kopie van het verleden. Dit is ook van toepassing op de Kerk van het verleden en van de toekomst. Van wat God deed binnen Zijn Kerk in het verleden, kunnen we iets leren over wat Zijn manier van doen is, ook in de toekomst. Ik las dit in een boek van Iain H. Murray (het heet Pentecost – today? Dat betekent Pinksteren – vandaag?). Murray beschrijft in zijn boek hoe in het verleden binnen de Kerk verschillende keren een opleving, herleving, reformatie, réveil of geestelijke opwekking plaatsvond. Vaak als een wonder van God in een periode waarin het er voor de Kerk slecht uitzag. Plotseling (meestal op het gebed van gelovigen) werd bij steeds meer mensen het besef van zonde en schuld verdiept; de Heere Jezus kwam meer dan ooit in het middelpunt te staan; de vreugde en de toewijding van christenen namen toe; nieuwe mensen werden aan de gemeente toegevoegd (bekering). Iets van Pinksteren keerde terug; de Heilige Geest raakte merkbaar mensen aan. Het ging niet meer in de eerste plaats over de vraag: hoe hebben we het altijd gedaan? Maar de belangrijkste vraag werd: op welke manier krijgt God nú de hoogste eer, en Jezus de meeste volgelingen? Wat daar bevorderlijk voor was, werd ingevoerd; hindernissen ervoor werden weggedaan. Persoonlijke heiligheid en reinheid werden belangrijke doelen voor gelovigen. En… de Kerk werd steeds meer een zendingskerk, bewogen met het heil van degenen die de Heere Jezus Christus nog niet kennen. Als wij nú bidden om geestelijke opleving, bidden wij dus om déze zaken. En wij weten: de Heere is en blijft een Hoorder van de gebeden, ook in 2021!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom