Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 12 september

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. S. Jumelet (Zaltbommel), dankzegging Heilig Avondmaal

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomerperiode bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.118:12


Verantwoording:

De opbrengst van de collecte voor Haïti is € 326,35 en de diaconie verhoogt dit bedrag naar € 1000. Giften zijn nog van harte welkom via het rekeningnummer van de diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

De opbrengst van het verjaardagsfonds over de periode 18 april t/m 5 september is € 238,70. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Collecten:

De avondmaalscollecte is bestemd voor de Werkgroep Arm-in-Arm in Dongen.

Arm-in-arm is een werkgroep van alle kerken in de gemeente Dongen en zet zich in voor mensen in kwetsbare situaties. Activiteiten van de Werkgroep zijn: – De weg wijzen naar hulpinstanties zoals o.a. naar gemeente, maatschappelijk werk, voedselbank, stichting leergeld, Contour de Twern Dongen; daarnaast loketbegeleiding bieden: meegaan met de mensen naar hulpinstanties. – Mensen die in de knel geraakt zijn concrete hulpverlening en begeleiding bieden o.a. door optimaal gebruik te laten maken van sociale voorzieningen, of door een kleine financiële bijdrage te leveren in de vorm van een lening of van een gift. – Werken aan bewustwording en verminderen van de armoedeproblematiek in onze eigen samenleving.

Elk mens verdient een menswaardige manier van leven. Dáár zet Arm-in-arm zich voor in, en als diaconie steunen we dit werk al enkele jaren. Van harte aanbevolen.

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Vrouwenvereniging Lydia:

Woensdag 15 september om 19.30 uur hopen we weer in de Ark samen te komen. Alle vrouwen, van harte welkom!


Startweekend winterwerk 2021/2022:

Binnenkort is het zover! We gaan een officiële start maken met het winterwerk 2021/2022.

De voorbereidingen zijn in volle gang en de organisatoren hebben er zin in! Jullie ook?

Op zaterdag 25 september aanstaande hebben we een programma dat zich afspeelt in en rondom de Ark en dat wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Op zondag 26 september aanstaande is er na afloop van de morgendienst weer de (traditionele) preekbespreking in de Ark. Het thema van het winterseizoen 2021/2022 is: ‘Geloven is doen’. Doen jullie allemaal mee? Hierbij van harte uitgenodigd! De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

Voor de startzaterdag is het nodig om zich vooraf aan te melden in verband met de inrichting van de Ark en de inkoop van de maaltijd, maar dat zult u begrijpen. Aanmelding is mogelijk via de website www.hervormdsgravenmoer.nl onder het kopje ‘reservering voor’. Aanmelding kan tot en met dinsdag 14 september aanstaande 18.00 uur. Wanneer je niet in staat of in de gelegenheid bent om je via de website aan te melden dan kan dat ook, tot uiterlijk dinsdag 14 september 18.00 uur, telefonisch via J. van der Giessen (telefoon: 0183-302222 of mobiel: 06-53310076). Op deze telefoonnummers kun je ook terecht met vragen over het startweekend. Voor de preekbespreking op zondag 26 september is geen aparte aanmelding nodig omdat de aanmelding (registratie) voor de morgendienst op die zondag voldoende is.

We zien uit naar jullie komst! Hartelijke groet, Commissie startdag winterwerk


Tenslotte

Deze week verblijf ik weer een paar dagen in het oosten des lands vanwege nascholing. De ervaring is vaak dat zo’n week voorbijvliegt. Tegelijk is het een week van voorbereiding, waarin het geen overbodige luxe is om af en toe de stilte op te zoeken. Dan mogen we, tegenover alles wat er over onszelf en anderen te klagen valt, drie dingen bedenken: a. Er is verlossing door het kruislijden van de Heere Jezus, door Zijn opstanding uit de dood, b. Ik ben gedoopt, met de belofte dat Hij ook mij verlost. c. In alles wat nog aan bitterheid en pijn overblijft, is de Gekruisigde het tegengif, zodat het geloof niet helemaal ten onder gaat. Door de gekruisigde en opgestane Heere Jezus houdt God ons geestelijk in leven, zoals Hij Israël in leven hield bij Mara en Elim. Zondag hopen wij weer samen de Bijbel te openen, en aansluitend mogen de tekenen van brood en wijn gedeeld worden: Zijn lichaam gebroken, Zijn bloed vergoten om zondaren met de Vader te verzoenen.

De kerkenraad heeft besloten dat opgeven voor de dienst ook kan gebeuren bij het binnenkomen in het kerkgebouw. Vooraf opgeven mag dus nog wel, maar het kan ook anders. Dat is weer een beetje vrijheid erbij. En minder hindernis om samen de dienst te komen beleven.

Een hartelijke groet, ook namens de dames,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 5 september

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomerperiode bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Marline Boom

Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.100:2


Collecten:

De extra collecte is deze zondag de regionale diaconiecollecte. Binnen de Midden-Langstraat werken diaconieën samen om te voorzien in de nood van mensen dichtbij of verder weg. Er zijn zoveel mensen die, door welke omstandigheden dan ook, geestelijke of financiële nood ondervinden. Als Kerk willen we daarin voorzien, als een daad van barmhartigheid en rechtvaardigheid, in navolging van Christus.

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verjaardagsfonds:

Op maandag 6 september om 19.00 uur is er weer gelegenheid om de verjaardagsbussen te legen en de opbrengst daarvan te verzamelen.


Verantwoording:

Ontvangen in de maand augustus bij het bezorgen van de usb-sticks: voor de kerk  2x €5 en  1x €10. Hartelijk dank voor uw bijdrage.


Tenslotte

Ook voor de kinderen en jongeren nadert nu het einde van de vakantie. Ik hoop dat jullie allemaal weer genoeg goede moed verzameld hebben om aan de slag te gaan. Met weinig corona-beperkingen op de scholen mag het jaar weer min of meer ‘gewoon’ beginnen. We hopen van harte dat het zo mag blijven. En dat jullie, en ook alle volwassenen die aan het werk zijn – betaald of vrijwillig – voldoening en voorspoed in hun werk ervaren. Het is goed dat de Heere een taak voor ons heeft op aarde. Het is nog mooier wanneer we die taak ook in afhankelijkheid van Hem uitvoeren.

Zondag gaan we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Mijn gebed tot God is, dat bij iedereen (!) die eenmaal het geloof heeft beleden, verlangen zal groeien om de dood van de Heere Jezus te gedenken bij brood en beker. Om opnieuw verzekerd te worden van Zijn liefde en genade voor ons. Wat is het armoedig als we het (met wat voor uitvlucht ook) gemakkelijk aan ons voorbij laten gaan. Laten we bedenken dat de Heere nooit zegen heeft beloofd op wegblijven of onttrekken, wel op vertrouwen en gehoor geven aan Zijn roepstem. Hij is getrouw, en dat vraagt Hij met recht ook van ons. Gezegende diensten toegewenst!

Afgelopen zondag is bekend gemaakt dat onze (schoon)vader en opa de dag ervoor is overleden. We gaan in hem veel missen en dat stemt ons verdrietig. Zaterdag 4 september zullen we zijn lichaam na een rouwdienst in Barneveld aan de aarde toevertrouwen om daar te rusten tot de dag van de opstanding. Op de Facebookgroep van de gemeente schreef ik zaterdag: Wij treuren, maar niet als mensen zonder hoop. Want vader / opa had geleerd zijn hoop op de Heere God te stellen. Hij hield van Gods Woord, van Gods dienst, van Gods dag, van Gods kinderen en bovenal van de Heere zelf. Wat een groot voorrecht om zo’n vader en opa te hebben gehad.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor goede woorden en wensen die wij ontvingen rond dit overlijden.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom