Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 29 augustus

9.30 uur ds. T.C. de Leeuw, ‘s Grevelduin-Capelle

18.30 uur ds. J. Boom

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomerperiode bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Annette Timmermans en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.99:5


Collecten:

Aanstaande zondag zal één collecte worden gehouden die bestemd is voor de noodhulp aan het zwaar getroffen Haïti. Het kan bijna niet anders of we hebben allemaal beelden gezien van Haïti nadat opnieuw een aardbeving z’n verwoestende werk heeft gedaan. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe groot de ontreddering is. Niet alleen materieel, maar ook geestelijk, als letterlijk en figuurlijk aan al je zekerheden geschud wordt. We weten dat ook op Haïti broeders en zusters wonen, die hun kracht zoeken bij de Heere Jezus Christus. Laten wij bidden voor hen en voor alle mensen om hen heen. En laten wij onze gaven geven om iets bij te dragen aan het lenigen van de nood. Mocht u zondag (nog) niet in de kerk aanwezig zijn, dan kunt u het bankrekeningnummer gebruiken van de diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Vrouwenvereniging Lydia:

Op woensdag 1 september hopen we om 19.30 uur weer in De Ark samen te komen. We willen een bijbelstudie over ‘vrouwen in de Bijbel’ houden. Alle vrouwen, ook al zou het voor de eerste keer zijn, van harte welkom!


Kerkenraad:

Deze week bereidt het moderamen de eerste vergadering van de kerkenraad in het nieuwe seizoen voor. De vergadering wordt gehouden op woensdag 1 september om 19.30 uur. Laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest in alle overwegingen en besluiting.


Tenslotte

Zondagmorgen ruilen ds. De Leeuw en ik van kansel. Dat is een goede gewoonte, waardoor de verbondenheid van gemeenten onderling ook wordt onderstreept. Wat zijn we gezegend dat wij niet de enige zijn die God dienen, en ook niet de enige gemeente. En dat we elke zondag de ruimte krijgen om God te komen eren. Ook op de stille zondagavond kan het dan zo intens goed zijn om in Zijn naam samen te zijn… als die woorden weer klinken, de woorden van het Leven midden in onze dood; de woorden die hun geldigheid niet verliezen, wát er ook voorbijgaat of verandert. We zeggen van harte: tot ziens in de kerk!

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters.

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 22 augustus

9.30 uur ds. J. Boom, herbevestiging ambtsdrager

18.30 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomermaanden in de diensten bij ons.


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ‘s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps. 17:3


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor het onderhoud van het orgel. Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Start(zater)dag Winterwerk 2021-2022:

Vorig jaar hebben we, als gevolg van de toen geldende Lockdown, op bescheiden wijze aandacht kunnen schenken aan de start van het Winterwerk. Omdat de regels en voorschriften op dit moment meer ruimte geven kunnen we nu meer organiseren rond het startweekend Winterwerk om ons op die manier als gemeente voor te bereiden op het gemeentewerk in het seizoen 2021-2022.

De eerste activiteit is de start(zater)dag op 25 september aanstaande. Het thema van de startdag is: “Geloven is doen” In de Nieuwsbrief augustus 2021 heeft daarover al informatie gestaan. We hebben die zaterdag een gevarieerd programma voor jong en oud. Vanaf 14.30 uur is er inloop, we starten gezamenlijk om 15.00 uur en sluiten rond 20.00 uur af.

Natuurlijk is er alle gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. We sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd. Uitgebreidere informatie staat in de Nieuwsbrief september 2021.

We doen toch allemaal (weer) mee? Dat moet toch eigenlijk vanzelfsprekend zijn! Want we willen toch samen gemeente zijn!

De commissie startzaterdag wil verder met de voorbereiding van de organisatie van de startzaterdag. Het is daarvoor belangrijk om tijdig het aantal deelnemers te weten. Daarom het vriendelijke verzoek aan jullie om zo spoedig mogelijk je deelname/ aanwezigheid tijdens de startzaterdag per persoon aan te geven door middel van de reserveringspagina op de website www.hervormdsgravenmoer.nl of telefonisch bij J. van der Giessen (telefoon: 0183-302222 of mobiel: 06-53310076).

Aanmelding is mogelijk vanaf maandag 23 augustus aanstaande 09.00 uur tot en met dinsdag 14 september aanstaande 18.00 uur. We rekenen ook dit jaar op jullie komst!

De commissie start(zater)dag Winterwerk 2021-2022


Tenslotte

De tijd vliegt. Het is alweer de tweede helft van augustus en voor velen zit de vakantie er (bijna) op. Wij hadden als gezin fijne weken. Er kon geklust worden in de tuin, een boek gelezen, familie bezocht, en we brachten tien dagen door in Oostenrijk. Opnieuw vonden we het indrukwekkend: het berglandschap, de wolken die soms gewoon om je heen hangen, plekken waar de sneeuw schittert in het zonlicht, de weidse uitzichten. Soms is het ook wel een moeizaam land: als je niet recht op je doel af kunt gaan, maar je via scherp slingerende wegen een weg omhoog en vervolgens weer omlaag moet zoeken. Op de zondagen ontmoetten wij (naast een aantal landgenoten) een voorganger met zijn kleine christelijke gemeente. Samen luisterden we naar Gods woorden en zongen we, in Duits, onder andere het Lutherlied: Ein feste Burg ist unser Gott. Wat mij trof was dat iedereen verzocht werd op te staan tijdens het lezen uit de Bijbel, als teken van eerbied voor Gods Woord. Zoiets maakt je bewust van wat het belangrijkste is in de kerkdienst: samen luisteren naar de woorden van de levende Heere.

Inmiddels bereiden we ons voor op de komende zondag. In de morgendienst mag br. J. van der Giessen voor een nieuwe termijn bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. We wensen hem, te midden van wie hem lief zijn, een gezegende dienst toe en Gods leiding bij alle werk in Zijn Koninkrijk. En laten we bidden dat ieder van ons bevestigd zal worden in het ware geloof en de zalige hoop op de Heere Jezus Christus.

Een hartelijke groet, ook namen mijn vrouw en dochters,

uw ds. J. Boom