Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. T.C. de Leeuw, ‘s Grevelduin-Capelle

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk en vieren daar Pinksteren mee. Iedereen een fijne dienst gewenst!


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.143:10, midden-/bovenbouw: Ps.118:12


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond. De Pinkstercollecte van de GZB is bestemd voor de kerken in Costa Rica. Zij ontdekken steeds meer dat het vuur van Pinksteren ook leidt tot daden. GZB-zendingswerker Kees Geluk begeleidt kerken om diaconaal actief te worden. Zijn vrouw, Claudia, geeft huiswerkbegeleiding aan kinderen uit een arme wijk en de Costa Ricaanse Bella Flor startte er een ontmoetingscentrum waar mensen uit de wijk een maaltijd krijgen. De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

In de vorm van klein geld werd ontvangen voor de kerk € 9,95.
Hartelijk dank daarvoor.

Dienst op maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom en ds. W.J.A. Ester, dienst van gebed om geestelijke opwekking


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Janneke Kruijf en Sam Zwart


Kerk doordeweeks


Dienst van gebed:

In elke dienst bidden wij samen. Maar soms is het goed even langer na te denken over de noodzaak van bidden. Soms is een aansporing vanuit het Woord van God nodig: Bid zonder ophouden! Tijdens de viering van het Pinksterfeest gaat het om de komst van de Heilige Geest. De Geest van God heeft de Kerk in het leven geroepen en bewaart de Kerk en breidt de Kerk uit. Daarom moet er juist in deze tijd gebed zijn om de Heilige Geest. Wanneer we bidden om Zijn komst, belijden we daarmee dat wij zelf geen leven kunnen geven aan het geloof, en daarom ook niet aan de Kerk. Maandagmorgen staat de dienst in het teken van het gebed om geestelijk ontwaken, herleving en opwekking. En omdat we niet kunnen bidden om de Geest die één maakt, terwijl we intussen gescheiden optrekken, is deze gebedsdienst een gezamenlijke dienst van en voor de plaatselijke kerken.

Aanmelding voor de dienst op Tweede Pinksterdag is mogelijk vanaf maandag 17 mei aanstaande 09.00 uur tot en met vrijdag 21 mei aanstaande 20.00 uur. Aanmelding kan via de website www.hervormdsgravenmoer.nl of telefonisch via de scriba.

Gemeenteavond:

De laatste gemeenteavond die is gehouden, vond plaats in het najaar van 2019. De kerkenraad heeft zich de vraag gesteld of het nodig en zinvol is om nog voor de zomer een gemeenteavond te beleggen. Dat biedt de mogelijkheid om als kerkenraad en gemeente met elkaar in gesprek te gaan over o.a. het nieuwe beleidsplan en de plannen rond de pastorie. Besloten is, ook gezien de versoepelingen die de regering heeft aangekondigd, om een gemeenteavond te houden op woensdag 2 juni. Vanwege de coronamaatregelen zal de gemeenteavond gehouden worden in het kerkgebouw, zodat voldoende afstand gewaarborgd is. We herinneren u eraan dat de delen van het beleidsplan die in de kerkenraad besproken zijn, opgevraagd kunnen worden bij de scriba, dhr. P. van Halteren (076-5215327 / pvhalteren@ziggo.nl)

Aanmelding voor de gemeenteavond is verplicht en kan vanaf woensdag 26 mei aanstaande, 09.00 uur tot en met maandag 31 mei aanstaande, 20.00 uur via de website www.hervormdsgravenmoer.nl of telefonisch via de scriba, de heer P. van Halteren.

Kerkenraad:

Omdat geen bezwaren zijn ingediend tegen de benoeming van br. Gerben ‘t Hooft, Julianalaan 25, 5109 RH, heeft de kerkenraad hem benoemd tot diaconaal rentmeester. We wensen Gerben Gods hulp en zegen in zijn taak, waarin hij de diaconie zal bijstaan.

Tenslotte

Op het Pinksterfeest kunnen 90 mensen naar de kerk komen (en daarbij nog iedereen die een taak heeft in de dienst): 30 op zondagmorgen, 30 op zondagavond en 30 op maandagmorgen! Wat een voorrecht!

In Handelingen 2 lees ik: En zij waren allen eensgezind bijeen… De eenheid werd veroorzaakt doordat zij allemaal met hun hart gekluisterd waren aan de Heere Jezus die zegenend van hen was weggegaan. Eens-geestes waren zij ook in hun uitzien naar de kracht die hen in staat zou stellen om op weg te gaan, in het spoor van Jezus hun Heere. Die kracht hebben zij ontvangen, in ruime mate: de Heilige Geest is hen gaan vervullen. Zij zijn er opuit gegaan, als getuigen van Hem. En zo mag de wereldwijde Kerk aanstaande zondag weer haar geboortedag gedenken. We doen dat met verwachting, want Christus Jezus verzamelt ook in 2021 zondaren om bij Hem voor eeuwig geborgen te zijn. Dat verzamelen doet Hij door Zijn Woord en… Geest! Gezegend Pinksterfeest toegewenst.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 9 mei

9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

18.30 uur ds. J. Boom

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba

Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Therese Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.48:6, midden-/bovenbouw: Ps.24:4


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Dienst op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. J. Boom

Voor deze dienst vooraf opgeven via website/scriba


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Gerjanne Zwart


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Voor de rekeningnummers, zie hierboven.


Diensten op zondag 16 mei, Wezenzondag

9.30 uur ds. A.C. Kortleve, Veenendaal

18.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Gert-Jan Netten


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.143:10a, midden-/bovenbouw: Ps.118:12a


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor het onderhoud van het orgel.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Op maandag 10 mei is er een vergadering van de kerkenraad, om 19.30 uur in De Ark. Bid dat de Heilige Geest de broeders voortdurend leidt, zodat zij voor de gemeente tot zegen zijn.


Bijbelkring:

Op woensdag 19 mei is er nog een bijeenkomst van de bijbelkring. We hebben deze verzet vanwege corona. Op dit moment weet ik nog niet of we deze bijbelkring weer digitaal zullen houden of dat we fysiek kunnen samenkomen. Het is in elk geval goed om een mail te sturen naar dsjboom@gmail.com wanneer u/jij mee wilt doen. Ik zal dan op tijd laten weten hoe we het aanpakken. Wij lezen en bespreken Genesis 17. Hartelijk welkom!


Aanmelding diensten Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag:

Aanmelding voor de dienst op Hemelvaartsdag is mogelijk vanaf donderdag 6 mei aanstaande 09.00 uur tot en met dinsdag 11 mei aanstaande 20.00 uur. Aanmelding voor de dienst op Tweede Pinksterdag is mogelijk vanaf maandag 17 mei aanstaande 09.00 uur tot en met vrijdag 21 mei aanstaande 20.00 uur. Aanmelding kan via de website www.hervormdsgravenmoer.nl of telefonisch via de scriba.

Tenslotte

Goed Boek:

Na de kerkdienst van afgelopen zondagmorgen vertelde een gemeentelid me iets wat ik de lezers niet wil onthouden:

Het was op Heathrow Airport (Britse luchthaven). Bij het inchecken werd de handbagage gecontroleerd. We zetten onze handbagage op de band. De douaneambtenaar haalde er een bruin boekje uit; vluchtig keek hij nog even in de tas. ‘Is this a Bible?’ vroeg hij toen. Wij knikten: ‘Yes.’ ‘This is a good book’, zei hij. Hij doorzocht de tas niet, maar legde de Bijbel op onze tas en zei: ‘This is a holy book’ (Dit is een heilig boek). Hij knikte en we mochten doorlopen.

Een Bijbel in de bagage… kennelijk kan dat vertrouwen uitstralen. Dit goede boek, met daarin de goede Boodschap, verbindt mensen, van welke nationaliteit ze ook zijn.


Hemelvaartsdag:

40 dagen na Pasen werd de Heere Jezus Christus in het Vaderhuis opgenomen. Dat Vaderhuis is voor Hem tegelijk ook Troonzaal en Heiligdom (Tempel). Als Zoon van God, Koning en Hogepriester, is Hij daar tot nut, voordeel en zegen voor Zijn Kerk. Daarom mag Hemelvaartsdag een feestdag zijn. En het verlangen mag sterker worden, naar Hem en naar Zijn gaven:

In bidden en in smeken / maak onze harten een. / Wij hunk’ren naar een teken, / o, laat ons niet alleen. / De Heiland is getreden / aan ‘s Vaders rechter hand: / wij wachten hier beneden / de gaven van zijn hand.

Een hartelijk groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom