Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 13 november

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. C. Hendriks, Ede


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.90:9a, bovenbouw Ps.126:1


Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

De collecte in de dienst t.g.v. 25 jaar Arm-in-Arm heeft opgebracht € 396,10. Tijdens de kinderviering op dankdag werd € 61,45 opgehaald, naast een pakket levensmiddelen en kleding. Dit komt ten goede aan de Eagle Shelter te Dongen. Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de verwarming van de kerk, en 2x € 10 en € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor al uw gaven.


Kerk doordeweeks


Koffie-inloop:

Op dinsdagmorgen 15 november is er een maandelijkse koffie-inloop in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein. Tussen 10.00 uur en 11.30 uur is iedereen, van jong tot oud, van harte welkom.


Catechisatie:

Op dinsdag 15 november is er catechisatie voor de 9-11-jarigen, om 18.45 uur. De afgelopen twee keer hebben wij met elkaar van alles besproken over de Bijbel. Dat oude boek is al voor zoveel mensen een zegen geweest. De woorden die erin staan, kunnen zomaar nieuwe woorden worden, woorden voor nu, Gods stem die spreekt tegen mij en jou.

Dinsdag om 20.00 uur zien we elkaar ook weer als 16+ groep. We zijn bezig met nauwkeurig lezen van het eerste bijbelboek, Genesis. Deze keer zullen we iets horen over de taak en verantwoordelijkheid die God aan mensen heeft gegeven. Allemaal van harte welkom!


Arm-in-arm 25 jaar:

Dit jaar gedenken de gezamenlijke kerken in Dongen en ’s Gravenmoer dat de Werkgroep Arm-in-Arm 25 jaar bestaat. Al die tijd hebben vrijwilligers zich ingezet bij financiële problemen van inwoners, bij levensonderhoud of schuldenproblematiek. Onlangs stonden we hier in een speciale kerkdienst bij stil. In het kader van het jubileum zal op donderdag 17 november een lezing gegeven worden door dr. T. Hofman, emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Deze avond zal gehouden worden in de Oude Kerk te Dongen, aanvang om


Bijzondere diensten:

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst hopen wij dan de gemeenteleden te gedenken die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

Op zondag 4 december zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden aan Arthur van Eersel, zoon van Joeriaan en Arianne van Eersel – Lamme.


Weeksluiting:

Aanstaande vrijdag, 11 november, hoop ik gemeenteleden te ontmoeten die wonen in zorgcentrum De Volckaert te Dongen. ‘s Middags om 15.00 uur begint de weeksluiting, waarvoor iedereen die zich betrokken voelt, wordt uitgenodigd.


Tenslotte

De afgelopen weken lazen wij op zondagmiddag uit het boek Jona. Zondagmorgen gaan wij daarmee verder. Jona wordt opnieuw geroepen. En hij gaat, en hij spreekt Gods boodschap tegen de mensen van Ninevé. Daarop volgt: inkeer, berouw, boetedoening. En niet van één of een paar mensen, maar van een samenleving, een grote en belangrijke stad. Wat wordt er in 2022 veel gepraat over geloof zonder dat berouw, omkeer van het hart en bekering van het leven daar een rol bij speelt. Bijbels gezien is het niet van elkaar los te maken. God is Ninevé genadig en heeft mededogen met die grote stad. Wat zegt dat ons?

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom


Werkwijze

Af en toe krijgen wij als redactie de vraag of Hervormd Kerkblad Voetius digitaal ontvangen kan worden. Als redactie hebben we besloten aan deze wens tegemoet te komen. U kunt een digitaal abonnement nemen of vanuit een bestaand abonnement hiertoe overstappen. De Voetius krijgt u in dat geval voortaan als pdf-bestand per e-mail toegestuurd. Dit digitale exemplaar is alleen bedoeld voor de betalende abonnee en diens huisgenoten. De voorlopige prijs van een digitaal abonnement zal € 20,- per jaar bedragen.  In het bijzonder voor adressen waar geen bezorger komt, is dit een financieel aantrekkelijk alternatief voor een postabonnement. Na een periode van een half jaar hopen we onze werkwijze te evalueren, waarbij lezers de gelegenheid zullen krijgen hun mening te geven.


Om over na te denken

Allereerst willen we u bewust maken van de voordelen. Een digitale kerkbode is duurzamer (minder papier, inkt, transport etc.). Verder zou deze vorm voor de ‘jongere’ generatie die nu het kerkblad niet of minder frequent leest, juist een aanleiding kunnen zijn om de Voetius wel te gaan lezen.

Aan de andere kant zijn er mogelijk ook enkele consequenties verbonden aan een digitaal abonnement. Een papieren kerkbode ligt zichtbaar op tafel en wordt gemakkelijk even ingekeken. U kunt zelf in uw overweging meenemen hoe dit er bij u thuis aan toe gaat. Het is mooi dat ons kerkblad door velen wordt gelezen.

Ook voor de digitale kerkbode worden kosten gemaakt voor het werk van de redactie, administratie en opmaak.


Aanmelden

Wie zich vanaf het begin wil abonneren op de digitale uitgave van Hervormd Kerkblad Voetius kan zich tot 31 december 2019 aanmelden via voetiusdigitaal@gmail.com. Vermeld hierbij uw e-mailadres, naam, volledig woonadres en ook of u een nieuw abonnement neemt óf de overstap maakt vanuit een bestaand (post-)abonnement. U krijgt uw digitale exemplaar vanaf D.V. 9 januari 2020 gemaild. Bij postabonnees wordt de bezorging van de papieren versie automatisch stopgezet, tenzij u dat anders aangeeft. Plaatselijke lezers zullen zelf de bezorger/contactpersoon moeten informeren dat indien gewenst de bezorging van de papieren versie wordt stopgezet. Uiterlijk op 3 januari 2020 zenden we u als test een e-mail toe.


Abonnementsgeld

Postabonnees die per 1 januari 2020 overstappen kunnen in de maand november hun jaarlijkse factuur verwachten of de uitvoering van de automatische incasso. Abonnees die nu hun kerkbode krijgen via een bezorger, kunnen overstappen van een papieren naar een digitaal abonnement en kunnen in het vervolg in november via Stichting Hervormd Kerkblad Voetius een factuur verwachten of de uitvoering van de automatische incasso. Zij dienen zelf hun papieren abonnement via de bezorger/contactpersoon in de plaatselijke gemeente stop te zetten.


Vragen en informatie

Bij vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joanneke Vreeken – van der Giessen: voetiusdigitaal@gmail.com of 0416-544 330.