Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 13 juni

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. T.J. Korten (Boven-Hardinxveld), dankzegging Heilig Avondmaal

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerkdienst.


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Liz van Dongen


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.86:9a, midden-/bovenbouw: Ps.87:4


Collecten:

De avondmaalscollecte is bestemd voor de Werkgroep Arm-in-Arm in Dongen.

Arm-in-arm is een werkgroep van alle kerken in de gemeente Dongen en zet zich in voor mensen in kwetsbare situaties. Activiteiten van de Werkgroep zijn: – De weg wijzen naar hulpinstanties zoals o.a. naar gemeente, maatschappelijk werk, voedselbank, stichting leergeld, Contour de Twern Dongen; daarnaast loketbegeleiding bieden: meegaan met de mensen naar hulpinstanties. – Mensen die in de knel geraakt zijn concrete hulpverlening en begeleiding bieden o.a. door optimaal gebruik te laten maken van sociale voorzieningen, of door een kleine financiële bijdrage te leveren in de vorm van een lening of van een gift. – Werken aan bewustwording en verminderen van de armoedeproblematiek in onze eigen samenleving.

Elk mens verdient een menswaardige manier van leven. Dáár zet Arm-in-arm zich voor in, en als diaconie steunen we dit werk al enkele jaren. Van harte aanbevolen.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Huwelijkscatechese:

Op donderdag 10 juni en woensdag 16 juni ontmoet ik Rick van Leersum en Rebekka ‘t Hooft ter voorbereiding op hun huwelijk, dat op zaterdag 10 juli gesloten zal worden. Rick en Rebekka gaan wonen in ‘s Gravenmoer en worden dan ook nieuwe leden van onze gemeente. Rick is afkomstig uit Zwijndrecht en Rebekka (inderdaad: de zus van Gerben) uit Sprang-Capelle. We willen hen als nieuwe leden van harte welkom heten en wensen hun Gods zegen toe in de aanloop naar hun trouwdag. Verdere gegevens over de huwelijksdienst volgen later.


Tenslotte

Blij met de Kerk!? Met dat thema gaan we de zomer tegemoet. Afgelopen zondag is ons verkondigd dat de Kerk door God is begonnen (Ef.1). En in de avonddienst klonk de heldere oproep om samen de Heere te zoeken in het gebed. We hebben elkaar nodig. God heeft de Kerk opgenomen in Zijn plan. Niets benadrukt die eenheid en verbondenheid, met de Heere Jezus en met elkaar, zó als de viering van het Heilig Avondmaal. Het is meteen een tweede reden om blij te zijn met de Kerk: daar eten wij van Zijn tafel. De Vader laat Zijn kinderen niet hongerig buiten staan. Hij nodigt ons binnen, en geeft ons te eten en te drinken: genadebrood en levensdrank. Wie het eet en drinkt in geloof, ontvangt door Gods Geest de gekruisigde Heiland. Hij versterkt het geloof en doet de blijdschap groeien. Een gezegende avondmaalszondag toegebeden.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 6 juni

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. G. van Goch, Scherpenzeel

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Koenraad van Eersel


Orgel:

‘s morgens en ‘s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.105:1, midden-/bovenbouw: Ps.86:3


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Censura morum:

Op maandag 7 juni is er gelegenheid om in gesprek te gaan over eventuele hindernissen voor de viering van het Heilig Avondmaal. Tussen 19.00 en 19.30 is iemand aanwezig in de consistorie van de kerk. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om telefonisch of per mail / app contact op te nemen met mij of een van de ambtsdragers.


Tenslotte

Waarom moeten we de nooit de Psalmen willen afschaffen? Omdat de Psalmen ons dieper inzicht geven in wie God is en wat wij van Hem mogen vragen. Wij kunnen gemakkelijk ons eígen beeld van God vormen. In het Psalmboek worden die eigen beelden gecorrigeerd. Bijvoorbeeld in de Psalm die wij afgelopen zondag lazen, Psalm 94. God van alle wraak, HEERE, verschijn blinkend. Zulke woorden zouden wij zelf niet bedenken, maar ze zijn ons gegeven. De troost ervan is: God zal het onrecht wreken, Hij zal uiteindelijk het kwaad bestraffen. Dat geldt in het bijzonder voor het kwaad van het verdrukken en vervolgen van Zijn kinderen. In Openbaring 6 horen we hoe de martelaren daar om bidden: En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Het kan dankzij Gods geduld lang duren voordat we daar iets van merken. Maar God zou God niet zijn als Hij het kwaad over zijn kant zou laten gaan. We kunnen de wraak met een gerust hart aan Hem overlaten. Zijn oordeel zal voor honderd procent rechtvaardig zijn. Zalig zijn wij als wij ons verbergen achter het Lam van God, dat de zonde van de wereld droeg. Zelfs ons weerspannig (koppig) overtreden, verzoent en zuivert Hij (Psalm 65). Laten we ons gaan voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal in vast vertrouwen op deze Heiland.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom