Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 9 juni

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. P. Molenaar, Barneveld


Zondagsschool:

De kinderen gaan voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerda Gouda en Livia ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.68:10a en bovenbouw Ps.67:1


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Stichting Schuilplaats / DMW (zie hieronder)

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Extra collecte:

Diaconaal Maatschappelijk Werk is een samenwerking van kerken in de regio en biedt professionele psychosociale hulp en ondersteuning aan alle inwoners. De overtuiging dat God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer. We zetten vakkennis en deskundigheid van de hulp- verleners van stichting Schuilplaats in om cliënten te begeleiden in hun psycho-sociale problemen om hen te helpen nieuw perspectief te zien. In onze regio vinden de gesprekken plaats in Sprang-Capelle, Kerkstraat 75. We vragen u dit belangrijke werk met uw gave te steunen.


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x €20 en 1x €40 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Tenslotte

De scriba van onze landelijke kerk wierp onlangs de vraag op: Wordt het een Europa onder of zonder God? Dat is een indringende vraag. Deze week zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Het is zo’n moment waarop we ons weer even bewust worden van het grotere verband waarin ons land is ingebed. Scriba De Reuver schreef: ‘Het is goed om te onthouden dat de Europese Unie juist is opgericht als vredesproject. De EU is een gemeenschap die gegrondvest is op waarden als vrijheid, gelijkheid, menselijke waardigheid, democratie, een gedeeld ‘wij’, de rechtsstaat en mensenrechten. Hieruit vloeien ook zaken voort als de vrijheid van godsdienst en respect voor mens en natuur (duurzaamheid). Alhoewel deze waarden misschien inmiddels vanzelfsprekend klinken, zijn ze dat allerminst. Ze hebben joods-christelijke wortels. Veel van de grondleggers van de EU waren toegewijde christenen. Hoeveel kritiek je ook op ‘Brussel’ kunt hebben, juist wie belijdt dat de aarde en allen die erop wonen van God is, kan niet aan de kant blijven staan. Geloven heeft niet alleen te maken met de zondag, maar met alle dagen van de week. Het gaat God om het hele leven, ook dus om ons samenleven in Europa.’ Laten we persoonlijk en als kerk bidden voor de Europese overheden, om wijsheid en kracht, en bovenal om de erkenning van Jezus Christus als Heere en Verlosser. De grote problemen en zorgen van onze wereld zijn voor Hem niet te groot. Bekering tot God en geloof in Jezus Christus is voor Europa ooit een zegen geweest, en dat kan het ook vandaag de dag nog zijn.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en Nina,

uw ds. J. Boom