Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 18 april

9.30 uur ds. J. Boom, afsluiting winterwerk

14.30 uur ds. A. de Wit, Besoyen

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk. Welkom allemaal!


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags ds. Boom


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Marline Boom


Psalmen leren:

Onderbouw: Gez.1:2a, midden-/bovenbouw: Ps.105:22


Collecten:

De extra collecte is deze zondag bestemd voor het jeugdwerk. Van harte aanbevolen!

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerkbalans 2021:

Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans 2021 is ruim € 30.000 geworden. We zeggen de gemeente hiervoor hartelijk dank. Het toegezegde bedrag is ongeveer gelijk aan vorig jaar bij de eerste telling. Wel valt op dat er nog een aantal antwoordformulieren ontbreken. Zou u/jij, als het formulier nog niet is ingevuld, dit alsnog willen doen? U/jij kunt het opsturen naar de kerkrentmeesters of achter in de kerk in de doos op de stenen tafel doen. Hartelijk dank. De kerkrentmeesters.


Verjaardagsfonds:

Op maandag 19 april is er weer gelegenheid om de verjaardagsbussen leeg te maken, vanaf 19.00 uur in De Ark.


Kerk doordeweeks


Bijbelkring:

Op woensdag 21 april wordt de laatste bijbelkring van dit seizoen gehouden. Ook deze keer zal het een digitale ontmoeting zijn. We lezen en bespreken met elkaar Genesis 17. Als je mee wilt doen, stuur dan een mail naar dsjboom@gmail.com. Van harte uitgenodigd.


Kerkenraad:

Zoals onlangs aan de gemeente is meegedeeld, heeft br. J. de Brouwer, Roestenbergstraat 21, 5171 JA Kaatsheuvel, aangegeven dat hij het ambt van diaken niet langer kan vervullen. Ondanks de teleurstelling hierover, respecteren we de beslissing van br. De Brouwer en danken we hem voor zijn inzet binnen de gemeente.

De kerkenraad heeft tijdens de laatstgehouden kerkenraadsvergadering gesproken over de mogelijkheid om het college van diakenen te versterken met een diaconaal rentmeester. De functie van diaconaal rentmeester is vergelijkbaar met die van kerkrentmeester in het college van kerkrentmeesters en is, alweer enige tijd geleden, in de kerkorde opgenomen. De diaconaal rentmeester is geen ambtsdrager en maakt daarom geen deel uit van de kerkenraad, maar onder meer de zittingsduur en belofte van geheimhouding zijn gelijk aan die van ambtsdragers. Verder maakt de diaconaal rentmeester volwaardig deel uit van het college van diakenen. In overleg met het college van diakenen heeft de kerkenraad het voornemen uitgesproken om over de gaan tot de benoeming van een diaconaal rentmeester.  

In vervolg op het vorenstaande heeft de kerkenraad het voornemen om broeder G.W. ’t Hooft, Julianalaan 25, 5109 RH, te benoemen als diaconaal rentmeester en legt dit voorgenomen besluit ter instemming voor aan de gemeente. Bezwaren tegen deze benoeming dienen uiterlijk zaterdag 24 april 2020 schriftelijk, gemotiveerd, ondertekend en voorzien van naam en adres van de afzender te zijn ingediend bij de scriba van de kerkenraad, de heer P.A.M. van Halteren, Giraffestraat 4, 4817 BV Breda.


Tenslotte

Aanstaande zondag blikken we terug op het seizoen dat achter ons ligt. Ik wil dan beginnen met een serie preken over het bijbelboek Handelingen. Zo beleven wij samen de 50 dagen tot aan het Pinksterfeest.

In de nieuwsbrief die onlangs verscheen, stond een opsomming van activiteiten, diensten en ontmoetingen die afgelopen winter, ondanks de beperkingen, toch doorgang konden vinden. De deuren van de kerk hoefden niet gesloten te blijven. Doordeweeks was er de ene keer meer, de andere keer minder mogelijk. Een oud gezegde luidt: nil volentibus arduum. Dat wil zoiets zeggen als: met een beetje goede wil is veel mogelijk. Dat bleek ook afgelopen maanden duidelijk. Maar de dank voor dat alles gaat niet in de eerste plaats uit naar mensen, maar naar de Heere, die als Hoofd van Zijn Kerk ons niet in de steek laat, ook al verkeert de wereld in een crisis. Die dank willen we zondag ook samen uitspreken.

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten in de week voor Pasen

Uur van Woord, lied en gebed op:

Woensdag 31 maart 19.30 uur (ds. Ester)

Donderdag 1 april 19.30 uur (ds. Boom)

Zaterdag 3 april 19.30 uur (mw. De Bruin)

Digitaal te volgen via het YouTube-kanaal van de Christelijke Gereformeerde Kerk te ‘s Gravenmoer (zie ook de website van uw eigen gemeente).


Dienst op vrijdag 2 april, Goede Vrijdag

19.00 uur ds. J. Boom


Orgel:

dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Diensten op zondag 4 april, Eerste Paasdag

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. A. Slingerland, Klundert

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn op deze feestdag bij ons in de kerk. Welkom allemaal!


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.21:4a, midden-/bovenbouw: Ps.30:3


Collecten:

Op het collecterooster staat een extra collecte voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Dienst op maandag 5 april, Tweede Paasdag

9.30 uur ds. J. Boom, internetuitzending (via de website)


Diensten op zondag 11 april

9.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk

14.30 uur  dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans


Orgel:

‘s morgens ‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.21:4, midden-/bovenbouw: Ps.105:22a


Collecte:

De diaconale collecte in deze dienst is bestemd voor de IZB. U kent de IZB misschien van naam, maar wat we precies doen…? We praten u even bij. Om met de deur in huis te vallen: we verlangen ernaar dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen.

Wij leven in een tijd van secularisatie en die ontwikkeling gaat niet aan ons eigen hart voorbij. Hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan.

Dat is de rode draad in het werk van onze organisatie. Het werk is onderverdeeld in vier werktakken:

IZB Focus (missionaire toerusting)

IZB Impact (pioniersplekken en -projecten)

IZB Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings)

IZB Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten)

Deze collecte, naast de collecte voor de kerk, van harte bij u aanbevolen. De rekeningnummers van kerk en diaconie zijn hierboven te vinden.


Kerk doordeweeks

PaasChallenge:

De PaasChallenge bestaat uit een QR-speurtocht door het dorp en we beleven zo op een bijzondere wijze het paasverhaal. De deelnemers kiezen één van de vier historische figuren uit de tijd van Jezus. Tijdens de tocht los je puzzels op om te raden op welke locatie in ‘Jeruzalem’ je bent en je maakt keuzes die jouw karakter zou maken.

Kortom: een interactieve tocht voor jong en oud!

Wanneer? De tocht is van woensdag 31 maart t/m woensdag 7 april te doen. I.v.m Corona is dit een langere periode zodat er geen groepsvorming ontstaat. De tocht mag alleen met mensen uit je eigen huishouden gedaan worden of met tweetallen uit verschillende huishoudens. De tocht duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Doe mee! Heb je zin om mee te doen? Ga dan op één van deze dagen naar de startlocatie: Hervormde pastorie, Hoofdstraat 2. Daar vind je alle informatie om de Challenge te doen. Je hoeft alleen een mobiele telefoon en oortjes/koptelefoon mee te nemen. 

Voor meer informatie:

Christelijke Geref. Kerk : Edwin Branderhorst (edwin.elly@ziggo.nl/ 06-15825633)

Hervormde Kerk : Leanne Boom (leanne.boom@gmail.com/ 06-22936359)

Gereformeerde Kerk : Corina Kuipers (corinakuipers@home.nl/ 06-11580970)

Kerkenraad:

Op woensdag 7 april vergadert de kerkenraad om 19.00 uur in De Ark. Wij vragen om uw voorbede voor de broeders die in het ambt de gemeente dienen.

Tenslotte

Maandag zullen velen genieten van een ontbijt dat aan de deur bezorgd wordt, met dank aan de groep jongvolwassenen die zich daarvoor inzet. Veel succes, Bregje, Annelotte, Tim, Rebecca en Jennifer!

Zo staan we aan de vooravond van Kruispasen (Goede Vrijdag) en het Paasfeest. Christus mag helemaal in het middelpunt staan, als Offerlam en Overwinnaar. Met klanken van het orgel zal de lofzang klinken, en innerlijk mogen we meejuichen. We voelen ons als het gaat om het loflied erg beperkt, maar gemeenteleden kunnen zich beter niet onveilig voelen. Wij bidden om rijke feestdagen, met een vreugde die wervingskracht heeft naar buiten toe.

Hij leek op de Messias, maar
was hij dan toch een leugenaar
of had hij zich vergist?
Van alles wat Hij had gezegd
kwam niets, maar dan ook niets terecht;
zijn droom was uitgewist.

De toekomst – een doodeng ravijn,
mijn hart – een kruik gevuld met pijn,
en waar was God? Hij zweeg.
Ik had alleen nog maar een graf,
maar nee, zelfs dat nam men mij af:
ik kwam en vond het leeg.

Die morgen maakte alles goed,
want Hij heeft mij opnieuw begroet.
Een nieuwe tijd brak aan.
Nu is de dood een enge poort
waarachter eeuwig leven gloort –
want Hij is opgestaan.

Een hartelijke groet, ook namens Marry, Marline, Leanne en Nina (die deze week 15 jaar werd),

uw ds. J. Boom